środa, 27 sierpnia 2014

Konkurs dla czytelników.

Właśnie przekroczyliśmy 5 000 fanów na FB :)
Nasza społeczność z każdym dniem się rozrasta. 
Serdecznie Was zachęcam do udziału w konkursie, który organizuję na FB. poniedziałek, 18 sierpnia 2014

Etap praktyczny - czerwiec 2014- księgowania i analiza.

Poniżej znajdziecie księgowania i analizę.  Nie rozwiązywałem całego projektu, ponieważ jest to strata czasu, wystarczyło przepisać załączniki. W założeniach należało dodać informację, że jednostka zajmuje się sprzedażą sprzętu sportowego i koszty ewidencjonowane są tylko w zespole 4. Z kolei w celu sporządzenia analizy wystarczyło wybrać niezbędne wielkości, bez konieczności przepisywania całego projektu.


Ustalenie ceny sprzedaży netto:

Z faktury odczytujemy cenę zakupu netto:

-piłka rozmiar 4-  47,00 zł
-piłka rozmiar 5- 58,00 zł 

Obliczamy marżę, która wynosi 40% ceny zakupu netto. 

-piłka rozmiar 4- 40% x 47,00 zł = 18,80 zł
-piłka rozmiar 5- 40% x 58,00 zł = 23,20 zł 

Ustalamy cenę sprzedaży netto.

-piłka rozmiar 4- 47,00 zł + 18,80 zł = 65,80 zł
-piłka rozmiar 5- 58,00 zł + 23,20 zł = 81,20 zł

OPERACJE GOSPODARCZE WYSTĘPUJĄCE W PRACY EGZAMINACYJNEJ:

05.05.2014r. – Zakupiono towary od producenta sprzętu sportowego ADAS sp. z o.o. 

Dt – „Rozliczenie zakupu towarów ” ,konto nr 300 , wartość 2 868 zł.
Dt – „VAT naliczony”, konto nr 223, wartość 659,64 zł.
Ct- „Rozrachunki z dostawcami”, konto nr 210, wartość  3 527,64 zł.

05.05.2014r. – Przyjęto do magazynu towary w ilości zgodnej z fakturą. 

Dt- „Towary”, konto nr 330, wartość 2 868 zł
Ct- „Rozliczenie zakupu towarów”, konto nr 300, wartość 2 868 zł

12.05.2014r. – POLECENIE PRZELEWU – nie jest podstawą do księgowania!! Wystawiamy tylko dokument w Rewizorze lub w Subiekcie. 

16.05.2014r. – Sprzedano po cenie sprzedaży dla sklepu MARKSport  sp. z o.o.
-piłki nożne, rozmiar 4 – ilość 10 szt.
-piłki nożne, rozmiar 5 – ilość 14 szt. 

*Wartość netto faktury:
(65,80 zł x 10 szt.) + (81,20 zł x 14 szt.) = 1 794, 80 zł
Księgowanie:  Ct- „Przychody ze sprzedaży towarów”, konto nr 730. 

*Podatek VAT 

23% x 1 794,80 zł = 412,80 zł
Księgowanie: Ct-„VAT należny”, konto nr 224.

*Wartość brutto:
1 794,80 zł + 412,80 zł = 2 207, 60 zł
Księgowanie: Dt- „Rozrachunki z odbiorcami”, konto nr 201. 

16.05.2014r – Wydano sprzedane towary wg. rzeczywistej ceny zakupu. 

Wartość WZ: (10 szt. x 47,00 zł ) + (14 szt. x 58,00 zł) =  1 282 zł
Dt- „Wartość sprzedanych towarów wg.cen zakupu”, konto nr 731
Ct- „Towary”, konto nr 330. 

20.05.2014r. – Faktura korygująca i Pz. 

Reklamacja dotyczy 2 szt. piłek nożnych w rozmiarze 4. 

FKS:

-Zmniejszenie wartości netto : 2 szt. x 65,80 zł =  -131,60 zł
Księgowanie:  Ct- „Przychody ze sprzedaży towarów”, konto nr 730.
- Zmniejszenie VAT  23% x 131,60 zł = -30,27 zł
Księgowanie: Ct-„VAT należny”, konto nr 224.
-Zmniejszenie wartości brutto  -161,87 zł
Księgowanie: Dt- „Rozrachunki z odbiorcami”, konto nr 201.
KSIĘGOWANIE STORNEM ( Ze znakiem MINUS)

PZ dotycząca przyjęcia wadliwego towaru:
Wartość: 131,60 zł 

I sposób  ( liczby dodatnie):
„Towary” –Dt, konto 330
„Wartość sprzedanych towarów wg.cen zakupu”, konto 731

II sposób ( liczby ujemne – STORNO) – ten sposób jest LEPSZY, nie zawyża obrotów na kontach.
Wartość -131,60 zł (MINUS)
Dt- „Wartość sprzedanych towarów wg.cen zakupu”, konto nr 731
Ct- „Towary”, konto nr 330.

Odnośnie korekty. Nie pytajcie, czy otrzymacie punkty za wybór I sposobu, a nie II . Wszystko zależy od klucza, którego nie znam ;)ANALIZA
ROK 2012:


Wskaźnik szybkiej płynności finansowej:

170 000 – 60 000 // 110 000 = 1

ROK 2013:

Wskaźnik szybkiej płynności finansowej:

200 000 – 100 000// 135 000 = 0,74
 

INTERPRETACJA:

Wskaźnik szybkiej płynności finansowej w roku 2012 wyniósł 1, co oznacza, że płynne aktywa obrotowe pokrywały w 100% zobowiązania bieżące. Z kolei w roku 2013 wskaźnik ten wyniósł 0,74 co oznacza, że płynne aktywa obrotowe pokrywały w 74% zobowiązania bieżące.

ANALIZA I OCENA:
Wskaźnik szybkiej płynności w roku 2012 znajdował się w optymalnym poziomie, w którym płynne aktywa obrotowe w całości gwarantowały spłatę zobowiązań bieżących. Z kolei w roku 2013 wskaźnik ten  kształtował się na poziomie 74% , co jest zjawiskiem niekorzystnym, ponieważ płynne aktywa obrotowe nie gwarantują spłaty zobowiązań bieżących.


czwartek, 5 czerwca 2014

Kalkulacja doliczeniowa- przykład.

Kalkulacja doliczeniowa stosowana jest przy produkcji jednostkowej, seryjnej, wieloasortymentowej w przedsiębiorstwach, w których wytwarza się kilka odmiennych wyrobów z tych samych, podobnych bądź różnych materiałów, przy zastosowaniu różnych procesów technologicznych np. w przemyśle stoczniowym.

Najważniejszym elementem kalkulacji doliczeniowej jest rozliczanie kosztów bezpośrednich na poszczególne zlecenia lub asortymenty. Odbywa się to przez :

-określenie bazy doliczeń  kosztów wydziałowych (klucza rozliczeniowego), kluczem tym może być np. suma płac bezpośrednich, suma maszyno- lub roboczo-godzin,  suma kosztów bezpośrednich itd. ( W zadaniach zawsze jest podane co ma stanowić klucz).

-obliczenie wskaźnika narzutu kosztów wydziałowych, który informuje o tym jaka wielkość kosztów wydziałowych poniesionych w danym okresie przypada na jednostkę ustalonego klucza podziałowego.


-Ustalenie kwoty kosztów pośrednich (wydziałowych) przypadających na dane zlecenie.

ZADANIE:
ROZWIĄZANIE:

1. Obliczamy wskaźnik narzutu kosztów wydziałowych, czyli :

W mianowniku znajduję się kwota 4 000, ponieważ koszty wydziałowe są rozliczane w stosunku do płac bezpośrednich.

2.Obliczamy kwotę narzutu kosztów wydziałowych:

-dla ZLECENIA 1:  95 % x 3 000 = 2 850 zł
-dla ZLECENIA 2: 95% x 1 000 = 950 zł


Ustalamy koszty jednostkowe dla zlecenia 1 i dla zlecenia 2.
- dla ZLECENIA 1:
Suma kosztów : 10 000 + 3000 + 2 850 = 15 850 zł
Koszty dzielimy na wielkość produkcji:  15 850 zł // 200 szt. = 79,25 zł/szt.
- dla ZLECENIA 2:
Suma kosztów: 8000 + 1000 + 950 = 9 950 zł
Koszty dzielimy na wielkość produkcji: 9 950//  250 szt. = 39,80 zł/szt.

Dla pewności możemy sprawdzić wynik kalkulacji.
- ZLECENIE 1 : 200 szt. x 79,25 zł/szt. = 15 850 zł
- ZLECENIE 2: 250 szt. x 39,80 zł/szt. = 9 950 zł
SUMA = 25 800 zł , kalkulacja wykonana prawidłowo.


Dla ułatwienia można sporządzić sobie tabelkę. Dzięki temu nasza kalkulacja będzie bardziej czytelna i na pewno się nie pomylimy. 

czwartek, 29 maja 2014

Akta osobowe pracownika- jak się dzielą?

 Na egzaminie mogą pojawić się również pytania związane ze sprawami kadrowymi. Zachęcam do lektury.

Akta osobowe pracownika składają się z 3 części i obejmują:

Część A - dokumenty związane z ubieganiem się o zatrudnienie
 • kwestionariusz osobowy,
 • świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia,
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje wymagane do wykonywania oferowanej pracy,
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku,
 • inne dokumenty jeżeli obowiązek ich przedłożenia wynika z odrębnych przepisów prawa;
Część B - dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia
 • umowę o pracę, a jeżeli umowa nie została zawarta na piśmie – potwierdzenie ustaleń co do rodzaju umowy oraz jej warunków, a także zakres czynności (zakres obowiązków), jeżeli pracodawca dodatkowo w tej formie określił zadania pracownika wynikające z umowy o pracę,
 • dokumenty dotyczące wykonywania pracy w formie telepracy,
 • pisemne potwierdzenie zapoznanie się przez pracownika z treścią regulaminu pracy, informacją o warunkach zatrudnienia oraz z przepisami i zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Pit-2,
 • zgoda pracownika o przekazywaniu wynagrodzenia na konto,
 • oświadczenie pracownika będącego rodzicem lub opiekunem dziecka o zamiarze lub braku zamiaru korzystania z uprawnień związanych z rodzicielstwem (art. 189(1) Kodeksu pracy),
 • dokumenty dotyczące powierzenia pracownikowi mienia z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się,
 • dokumenty związane z podnoszeniem przez pracownika kwalifikacji zawodowych,
 • oświadczenia dotyczące wypowiedzenia pracownikowi warunków umowy o pracę lub zmiany tych warunków w innym trybie,
 • dokumenty związane z przyznaniem pracownikowi nagrody lub wyróżnienia oraz wymierzeniem kary porządkowej,
 • pisma dotyczące udzielenia pracownikowi dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu wychowawczego oraz urlopu bezpłatnego,
 • dokumenty związane z obniżeniem wymiaru czasu pracy w związku z uprawnieniami rodzicielskimi (art. 186(7) Kodeksu pracy),
 • orzeczenia lekarskie wydane w związku z przeprowadzonymi badaniami okresowymi i kontrolnymi,
 • umowę o zakazie konkurencji, jeżeli strony zawarły taką umowę w okresie pozostawania w stosunku pracy,
 • wnioski pracownika dotyczące ustalenia indywidualnego rozkładu jego czasu pracy (art. 142 Kodeksu pracy), stosowania do niego systemu skróconego tygodnia pracy (art. 143 Kodeksu pracy), a także stosowania do niego systemu czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele, święta (art. 144 Kodeksu pracy),
 • wniosek pracownika o poinformowanie właściwego inspektora pracy o zatrudnianiu pracowników pracujących w nocy oraz kopię informacji w tej sprawie skierowanej do właściwego inspektora pracy,
 • korespondencję z reprezentującą pracownika zakładową organizacją związkową we wszystkich sprawach ze stosunku pracy wymagających współdziałania pracodawcy z tą organizacją lub innymi podmiotami konsultującymi sprawy ze stosunku pracy,
 • informacje dotyczące wykonywania przez pracownika powszechnego obowiązku obrony;
Część C - dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia
 • oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę,
 • dokumenty dotyczące żądania wydania świadectwa pracy (art. 97 § 11 Kodeksu pracy), oraz związane z niewypłaceniem ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy (art. 171 § 3 Kodeksu pracy),
 • kopię wydanego pracownikowi świadectwa pracy,
 • potwierdzenie dokonania czynności związanych z zajęciem wynagrodzenia za pracę w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym (art. 884 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego),
 • umowę o zakazie konkurencji po rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli strony zawarły taką umowę,
 • orzeczenie lekarskie wydane w związku z przeprowadzonymi badaniami okresowymi po rozwiązaniu stosunku pracy.

Technik ekonomista na FB.

Część z Was pewnie wie, że działam również na FB. Pozostałe osoby zachęcam do polubienia fanpage "Technik ekonomista- to proste". Na FB możecie znaleźć wiele przydatnych informacji. Jest to również najlepsza droga komunikacji ze mną i pozostałymi osobami, które zdają egzamin zawodowy.