czwartek, 5 czerwca 2014

Kalkulacja doliczeniowa- przykład.

Kalkulacja doliczeniowa stosowana jest przy produkcji jednostkowej, seryjnej, wieloasortymentowej w przedsiębiorstwach, w których wytwarza się kilka odmiennych wyrobów z tych samych, podobnych bądź różnych materiałów, przy zastosowaniu różnych procesów technologicznych np. w przemyśle stoczniowym.

Najważniejszym elementem kalkulacji doliczeniowej jest rozliczanie kosztów bezpośrednich na poszczególne zlecenia lub asortymenty. Odbywa się to przez :

-określenie bazy doliczeń  kosztów wydziałowych (klucza rozliczeniowego), kluczem tym może być np. suma płac bezpośrednich, suma maszyno- lub roboczo-godzin,  suma kosztów bezpośrednich itd. ( W zadaniach zawsze jest podane co ma stanowić klucz).

-obliczenie wskaźnika narzutu kosztów wydziałowych, który informuje o tym jaka wielkość kosztów wydziałowych poniesionych w danym okresie przypada na jednostkę ustalonego klucza podziałowego.


-Ustalenie kwoty kosztów pośrednich (wydziałowych) przypadających na dane zlecenie.

ZADANIE:
ROZWIĄZANIE:

1. Obliczamy wskaźnik narzutu kosztów wydziałowych, czyli :

W mianowniku znajduję się kwota 4 000, ponieważ koszty wydziałowe są rozliczane w stosunku do płac bezpośrednich.

2.Obliczamy kwotę narzutu kosztów wydziałowych:

-dla ZLECENIA 1:  95 % x 3 000 = 2 850 zł
-dla ZLECENIA 2: 95% x 1 000 = 950 zł


Ustalamy koszty jednostkowe dla zlecenia 1 i dla zlecenia 2.
- dla ZLECENIA 1:
Suma kosztów : 10 000 + 3000 + 2 850 = 15 850 zł
Koszty dzielimy na wielkość produkcji:  15 850 zł // 200 szt. = 79,25 zł/szt.
- dla ZLECENIA 2:
Suma kosztów: 8000 + 1000 + 950 = 9 950 zł
Koszty dzielimy na wielkość produkcji: 9 950//  250 szt. = 39,80 zł/szt.

Dla pewności możemy sprawdzić wynik kalkulacji.
- ZLECENIE 1 : 200 szt. x 79,25 zł/szt. = 15 850 zł
- ZLECENIE 2: 250 szt. x 39,80 zł/szt. = 9 950 zł
SUMA = 25 800 zł , kalkulacja wykonana prawidłowo.


Dla ułatwienia można sporządzić sobie tabelkę. Dzięki temu nasza kalkulacja będzie bardziej czytelna i na pewno się nie pomylimy. 

czwartek, 29 maja 2014

Akta osobowe pracownika- jak się dzielą?

 Na egzaminie mogą pojawić się również pytania związane ze sprawami kadrowymi. Zachęcam do lektury.

Akta osobowe pracownika składają się z 3 części i obejmują:

Część A - dokumenty związane z ubieganiem się o zatrudnienie
 • kwestionariusz osobowy,
 • świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia,
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje wymagane do wykonywania oferowanej pracy,
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku,
 • inne dokumenty jeżeli obowiązek ich przedłożenia wynika z odrębnych przepisów prawa;
Część B - dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia
 • umowę o pracę, a jeżeli umowa nie została zawarta na piśmie – potwierdzenie ustaleń co do rodzaju umowy oraz jej warunków, a także zakres czynności (zakres obowiązków), jeżeli pracodawca dodatkowo w tej formie określił zadania pracownika wynikające z umowy o pracę,
 • dokumenty dotyczące wykonywania pracy w formie telepracy,
 • pisemne potwierdzenie zapoznanie się przez pracownika z treścią regulaminu pracy, informacją o warunkach zatrudnienia oraz z przepisami i zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Pit-2,
 • zgoda pracownika o przekazywaniu wynagrodzenia na konto,
 • oświadczenie pracownika będącego rodzicem lub opiekunem dziecka o zamiarze lub braku zamiaru korzystania z uprawnień związanych z rodzicielstwem (art. 189(1) Kodeksu pracy),
 • dokumenty dotyczące powierzenia pracownikowi mienia z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się,
 • dokumenty związane z podnoszeniem przez pracownika kwalifikacji zawodowych,
 • oświadczenia dotyczące wypowiedzenia pracownikowi warunków umowy o pracę lub zmiany tych warunków w innym trybie,
 • dokumenty związane z przyznaniem pracownikowi nagrody lub wyróżnienia oraz wymierzeniem kary porządkowej,
 • pisma dotyczące udzielenia pracownikowi dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu wychowawczego oraz urlopu bezpłatnego,
 • dokumenty związane z obniżeniem wymiaru czasu pracy w związku z uprawnieniami rodzicielskimi (art. 186(7) Kodeksu pracy),
 • orzeczenia lekarskie wydane w związku z przeprowadzonymi badaniami okresowymi i kontrolnymi,
 • umowę o zakazie konkurencji, jeżeli strony zawarły taką umowę w okresie pozostawania w stosunku pracy,
 • wnioski pracownika dotyczące ustalenia indywidualnego rozkładu jego czasu pracy (art. 142 Kodeksu pracy), stosowania do niego systemu skróconego tygodnia pracy (art. 143 Kodeksu pracy), a także stosowania do niego systemu czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele, święta (art. 144 Kodeksu pracy),
 • wniosek pracownika o poinformowanie właściwego inspektora pracy o zatrudnianiu pracowników pracujących w nocy oraz kopię informacji w tej sprawie skierowanej do właściwego inspektora pracy,
 • korespondencję z reprezentującą pracownika zakładową organizacją związkową we wszystkich sprawach ze stosunku pracy wymagających współdziałania pracodawcy z tą organizacją lub innymi podmiotami konsultującymi sprawy ze stosunku pracy,
 • informacje dotyczące wykonywania przez pracownika powszechnego obowiązku obrony;
Część C - dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia
 • oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę,
 • dokumenty dotyczące żądania wydania świadectwa pracy (art. 97 § 11 Kodeksu pracy), oraz związane z niewypłaceniem ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy (art. 171 § 3 Kodeksu pracy),
 • kopię wydanego pracownikowi świadectwa pracy,
 • potwierdzenie dokonania czynności związanych z zajęciem wynagrodzenia za pracę w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym (art. 884 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego),
 • umowę o zakazie konkurencji po rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli strony zawarły taką umowę,
 • orzeczenie lekarskie wydane w związku z przeprowadzonymi badaniami okresowymi po rozwiązaniu stosunku pracy.

Technik ekonomista na FB.

Część z Was pewnie wie, że działam również na FB. Pozostałe osoby zachęcam do polubienia fanpage "Technik ekonomista- to proste". Na FB możecie znaleźć wiele przydatnych informacji. Jest to również najlepsza droga komunikacji ze mną i pozostałymi osobami, które zdają egzamin zawodowy. 


 

BHP dla pracowników administracyjno-biurowych.

Na egzaminie teoretycznym często pojawiają się pytania z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Poniżej zamieszczam link do fajnej publikacji przygotowanej przez Państwową Inspekcję Pracy. W jednym miejscu możecie znaleźć wszystkie najważniejsze informacje w zakresie BHP.

Link do publikacji


czwartek, 15 maja 2014

Ustalanie wynagrodzenia netto- zasady i przykład. Jak sporządzić listę płac w GRATYFIKANCIE?
Jakie są zasady naliczania wynagrodzeń?

Czy zastanawialiście się kiedykolwiek z czego wynika wynagrodzenie netto, czyli te które otrzymujemy „na rękę”? Poniżej przedstawię informacje przygotowane na podstawie Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

W myśl ustawy przychody otrzymywane ze stosunku pracy mogą przyjąć formę:
-wynagrodzenia i innych świadczeń pieniężnych,
-świadczeń nieodpłatnych bądź częściowo odpłatnych. 

Na szczególną uwagę zasługują tutaj świadczenia nieodpłatne bądź częściowo odpłatne, ponieważ ich rozpoznanie jest dość skomplikowane. Otóż, ustawa nie precyzuje jakie świadczenia powiększają przychód pracownika. Ta kwestia jest bardzo często przedmiotem sporu z Urzędami Skarbowymi. Decydujący głos w tej sprawie ma Naczelny Sąd Administracyjny, który  sprawuje kontrolę funkcjonowania i bezczynności lokalnej i regionalnej administracji publicznej pod względem zgodności z Konstytucją RP, prawem unijnym i ustawami.

W celu przybliżenia tej kwestii przytoczę fragment wyroku  Naczelnego Sądu Administracyjnego.
NSA w wyroku z 16 czerwca 2011 r., sygn. akt II FSK 788/10:

"(…) Kluczową cechą świadczenia nieodpłatnego jest (…) to, że otrzymujący takie świadczenie nie jest zobowiązany do wykonania jakiegokolwiek świadczenia wzajemnego. Aby zatem dane świadczenie mogło być uznane za świadczenie nieodpłatne, konieczne jest, by polegało ono wyłącznie na jednostronnym przysporzeniu po stronie podmiotu, który świadczenie to uzyskał. Nieodpłatnym świadczeniem będą więc w szczególności wszelkie wykonane na rzecz uprawnionego świadczenia, np. przyznające mu prawa do używania lub użytkowania składnika majątku. O nieodpłatnym świadczeniu można mówić także w przypadku znoszenia określonego działania podatnika, np. nieodpłatne udostępnienie nieruchomości na prowadzenie działalności. Właściciel obciążonej nieruchomości nie uzyskuje więc z tego tytułu żadnych korzyści, którą mogłaby być np. bonifikata w opłatach za dostarczanie i wykorzystanie energii elektrycznej. (…)"

Przykład 1. 

Przedsiębiorca Jan Kowalski postanowił użyczyć nieodpłatnie swojemu pracownikowi samochód osobowy na czas jego 20-dniowego urlopu. Czy pracownik osiągnął przychód, który musi opodatkować? W jaki sposób należy określić wartość przychodu? 

TAK! – w tym przypadku pracownik otrzymał świadczenie nieodpłatne (jednostronne).
Zasada obliczania przychodu jest następująca:

a)      Jeżeli pracodawca świadczy konkretne usługi w ramach prowadzonej działalności to przychód pracownika ustalany jest według cennika, 

b)      Jeżeli usługa została zakupiona u innego podmiotu, wówczas przychód określany jest na podstawie ceny zakupu, 

c)       W pozostałych przypadkach przychód ustalany jest na postawie cen rynkowych (należy wziąć pod uwagę m.in. czas i miejsce udostępnienia).

Koszty uzyskania przychodu – KUP.

W przypadku wynagrodzeń mamy do czynienia z kosztami ustawowymi, które wyrażone są kwotowo. Podstawowe koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy wynoszą 111,25zł miesięcznie, co rocznie daje kwotę 1335zł. Warto zapamiętać, że KUP ze stosunku pracy są dla wszystkich takie same tzn. nie zależą od wysokości wynagrodzenia i piastowanego stanowiska oraz od wymiaru czasu pracy np. Kowalski, który zarabia 1680zł, ma takie same KUP jak Nowak, który zarabia 8 500zł. 

Ustawa określa dwa przypadki, które są przesłankami do podwyższenia KUP. Są to:

-zamieszkiwanie w innej miejscowości (dojeżdżamy do pracy z innej miejscowości), wówczas miesięczne koszty uzyskania przychodu wynoszą 139,06zł. 

-pracownik ma zawarty więcej niż 1 stosunek pracy, wówczas roczny KUP wynosi 2 002,05zł.

Jakie są zwolnienia przedmiotowe? 

Warto wyróżnić tutaj poniższe grupy zwolnień:


-Zwolnienia związane z podróżami służbowymi , którymi są diety i inne należności np. ryczałt hotelowy. Dieta jest kwotą, którą pracownik otrzyma w związku ze zwiększonymi kosztami wyżywienia.


-Zwolnienia związane z zamieszkaniem w innej miejscowości, którymi są dodatek za rozłąkę (pracownicy, którzy wyrazili zgodę na okresowe przeniesienie do pracy na inny teren poza miejscowość stałego) oraz wydatki na zakwaterowanie, jednak nie więcej niż 500 zł miesięcznie. 

-Zwolnienia związane z procesem, w których skład wchodzą m.in.: świadczenia wynikające z przepisów BHP (napoje, posiłki- w przypadku pracy wykonywanej w warunkach szczególnych).

-Inne zwolnienia np. świadczenia związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych np. kurs obsługi kasy fiskalnej, kurs obsługi wózka widłowego, świadczenia z FGŚP ( Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) np. paczki świąteczne. 

Pobór podatku.

Obowiązkiem pracodawcy jest potrącenie należnej zaliczki na podatek dochodowy i przekazanie jej do właściwego Urzędu Skarbowego w terminie do 20-go następnego miesiąca.
Zaliczki na podatek dochodowy ustalane są wg skali progresywnej (18% lub 32%) w zależności od wielkości osiągniętego przychodu.
W sytuacji kiedy podatnik korzysta z preferencyjnego opodatkowania np. ulga na dziecko, łączne opodatkowanie małżonków może wówczas wystąpić do US z wnioskiem o zaniechanie poboru zaliczek na podatek dochodowy. Z otrzymaną decyzją może udać się do pracodawcy i wówczas zaliczka nie będzie pobierana. Przykład. 

Kowalski rozlicza się wspólnie z małżonką, z którą ma 4 dzieci. Obliczony podatek dochodowy za rok ubiegły wynosi 2 140 zł. Czy zasadnym jest złożenie wniosku o zaniechanie poboru zaliczek na podatek dochodowy?


TAK! Ulga na 4 dzieci wynosi 2224,08, w związku z czym Kowalski otrzyma zwrot. 

Rozliczenie roczne.

Są dwa sposoby rozliczenia rocznego. Pierwszy sposób to tzw. „tryb zwykły”, kiedy to płatnik (pracodawca) ma obowiązek przekazania podatnikowi (pracownikowi) PIT-11. Wówczas pracownik samodzielnie składa zeznanie roczne na formularzu PIT-36 lub PIT-37.  Drugi sposób to tzw. „roczne obliczenie podatku przez płatnika”, w tej sytuacji to pracodawca składa w imieniu pracownika deklaracje skarbową. Warunki tego rozwiązania są następujące: płatnik musi dysponować wszystkimi danymi podatnika, który nie osiągnął innych przychodów (innych, niż te ze stosunku pracy), poza tym pracownik nie korzysta z ulg innych niż odliczenie składek  ZUS. W tej sytuacji pracownik musi złożyć pracodawcy PIT-12 w terminie do 10 stycznia. Następnie pracodawca składa do US PIT-40 i w ten sposób dokonuje rocznego obliczenia podatku (ROP). Należy pamiętać, że ewentualna odpowiedzialność za zatajenie dochodów spoczywa na podatniku, nie na pracodawcy.

  

Obciążenia ZUS. 

  


Algorytm obliczania wynagrodzenia pracownika:

-Ustalenie przychodu (wynagrodzenia brutto),
-Obliczenie i odjęcie składek na ubezpieczenie społeczne
-Odliczenie kosztów uzyskania przychodu (KUP),
=wykonując powyższe kroki otrzymujemy podstawę opodatkowania (zaokrąglamy do pełnych złotych). 

Następnie:
-Obliczamy wysokość należnej zaliczki na podatek dochodowy (18% lub 32%),
-Odejmujemy kwotę wolną od podatku tj. 46,33 zł
-Odejmujemy składkę na ubezpieczenie zdrowotne, która podlega odliczeniu, czyli 7,75%,
=wykonując powyższe czynności otrzymujemy ostateczna zaliczkę (taką, którą należy potrącić pracownikowi z wynagrodzenia, zaokrąglamy do pełnych złotych).

Aby ustalić wynagrodzenie netto należy:
Od wynagrodzenia brutto odjąć składki na ZUS, następnie odjąć zaliczkę na podatek dochodowy oraz składkę zdrowotną (9%!!). 

PRZYKŁAD NA OBLICZENIE WYNAGRODZENIA NETTO:
„Pracownik firmy handlowej zatrudniony jest w oparciu umowy o pracę. Wynagrodzenia zasadnicze wynosi 4 800 zł, premia uznaniowa 200 zł. Pracownik podlega ustawowym kosztom uzyskania przychodu. Oblicz wynagrodzenie netto tego pracownika”. 

1.       Ustalamy przychód: wynagrodzenie zasadnicze + premia
 4 800 zł + 200 zł = 5 000 zł

2.       Ustalamy wysokość składek na ubezpieczenie społeczne i odejmujemy je od wynagrodzenia brutto. Następnie odejmujemy KUP.  

5 000 – 685,5 – 111,25 = 4203,25 zł = 4203 zł ,w ten sposób otrzymaliśmy podstawę opodatkowania.

3.       Ustalamy wysokość należnej zaliczki na podatek dochodowy.

NALEŻNA ZALICZKA NA PODATEK DOCHODOWY = PODSTAWA x STAWKA wg SKALI POD.
4 203 x 18% = 756,54 zł


4.       Ustalamy wysokość składki zdrowotnej.
UWAGA!!! Podstawą obliczenia składki zdrowotnej jest wynagrodzenie brutto ( 5 000 zł) pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne (685,50 zł).


Obliczenie całej składki na ubezpieczenie zdrowotne ( 9%):
5 000 zł – 685,50 zł = 4 314,50 zł
4 314,50 zł x 9% = 388,31


Obliczenie składki, która podlega odliczeniu od podatku (7,75%):
4 314,50 zł x 7,75% = 334,37 zł

5.       Ostatecznie ustalamy zaliczkę na podatek dochodowy ( należna zaliczka na podatek dochodowy pomniejszona o kwotę wolną od podatku oraz pomniejszona o składkę na ubezpieczenie zdrowotne ( SKŁADKA PODLEGAJĄCA ODLICZENIU)!

756,54 zł – 46,33 zł – 334,37 zł = 375,84 zł = 376 zł

6.       Ustalamy wynagrodzenie netto (do wypłaty)- od wynagrodzenia brutto odejmujemy wszystkie potrącenia: składki na ubezpieczenie społeczne, składkę na ubezpieczenie zdrowotne ( CAŁĄ SKŁADKĘ 9%) oraz należną zaliczkę na podatek dochodowy.

5 000 zł – 685,50 zł – 388,30 zł – 376 zł = 3550,20 zł


Ciekawostka.
Na podstawie powyższego przykładu możemy stwierdzić, że pracownik ostatecznie otrzyma ok. 71 % wynagrodzenia brutto. Prawie 30% zabiera mu Państwo.
 

KSIĘGOWANIA ZWIĄZANE Z LISTĄ PŁAC:1.       LISTA PŁAC – WYNAGRODZENIE BRUTTO
DT- „WYNAGRODZENIA”
CT-„ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ”

2.       ZALICZKA NA PODATEK DOCHODOWY OD PRACOWNIKA
DT- „ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ”
CT-„ROZRACHUNKI Z US”

3.       POTRĄCONE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE
DT- „ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ”
CT- „ROZRACHUNKI Z ZUS”

4.       POTRĄCENIE NALEŻNOŚCI PRACOWNIKOWI ( NP. RATA KREDYTU Z KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ”
DT-„ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ”
CT-„POZOSTAŁE ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI”

5.       SKŁADKI UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PŁACONE PRZEZ PRACODAWCĘ
DT- „UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA”
CT- „ROZRACHUNKI Z ZUS”


6.       WYPŁATA WYNAGRODZENIA PRZELEWEM BANKOWYM
DT- „ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ”
CT- „RACHUNEK BIEŻĄCY”