sobota, 19 października 2013

Zadanie wraz z rozwiązaniem i wskazówkami. Etap praktyczny.

Zaczynamy !

Przede wszystkim przeczytaj treść zadania i zapoznaj się ze wszystkimi załącznikami ! Teraz przystępujemy do realizacji poszczególnych podpunktów projektu. 

I. Tytuł - tutaj po prostu przepisujemy polecenie z pominięciem słowa "OPRACUJ" , czyli :

"Projekt realizacji prac obejmujących sporządzenie dokumentów dotyczących funkcjonowania PP "TELE" Sp z o.o., ewidencję operacji gospodarczych z maja 2011, sporządzenie deklaracji dla podatku dochodowego CIT-8 za maj 2011 oraz analizę bieżącej płynności finansowej za rok 2010."

II. Założenia: ( tutaj korzystamy z załączników !! ):

a) dane firmy :

Przedsiębiorstwo Produkcyjne TELE sp z o.o.
45-015 Opole 
ul.Katowicka 15
woj. opolskie
NIP: 751 00 02 119 
REGON: 531 421 667
Konto bankowe: 64 1090 2138 0000 0005 4877 5554
Bank: BZWBK I O. w Opolu 

b) Dane urzędu skarbowego:

Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu 
ul. Rejtana 3B
45-331 Opole 

c) Dane kontrahentów:

DOSTAWCA:

Przedsiębiorstwo Produkcyjne Komputer sp z o.o.
ul. Matejki 5 
30-104 Kraków 
NIP: 6801214044
Osobą upoważnioną do wystawienia faktury jest Ewa Kot

ODBIORCA:

Centrum Handlowe "Świat telefonów" sp z o.o.
ul. Wrocławska 50
45-835 Opole 
NIP: 6752686316

d) Informacje dodatkowe dotyczące funkcjonowania PP "TELE" ( tutaj przepisujemy informacje z załącznika . Należy pamiętać o sposobie ewidencjonowania kosztów , o sposobie opodatkowania i o rodzaju prowadzonej działalności) :

-Przedsiębiorstwo Produkcyjne "TELE" sp z o.o. zajmuje się produkcją telefonów komórkowych.
-Jednostka jest podatnikiem podatku VAT, stawka podstawowa 23%. 
-Ewidencja operacji gospodarczych prowadzona jest na kontach ksiąg głównych.
-Koszty ewidencjonowane są w zespole 5. 
-Wynik finansowy ustalany jest metodą kalkulacyjną. 
-Ewidencja materiałów prowadzona jest według rzeczywistych cen zakupu. 
-Ewidencja wyrobów gotowych odbywa się według planowanego kosztu wytworzenia, który wynosi 120 zł/szt. 
-Produkcja w toku nie występuje. 
-Wszystkie koszty poniesione w maju są kosztami uzyskania przychodu.
-Numeracja dokumentów własnych prowadzona jest odrębnie w ramach grup rodzajowych w każdym miesiącu od początku ze wskazaniem numeru, miesiąca i roku np. PK1/05/2011.
-Jednostka na sprzedaży wyrobów gotowych realizuje narzut zysku w wysokości 30% planowanego kosztu wytworzenia.
-Osobą upoważnioną do wystawienia i podpisywania dokumentów jest Janina Nowak, wszystkie dokumenty zatwierdza Piotr Makowski (szef), do przyjmowania i wydawania towarów upoważniony jest Piotr Tomczak. 

e) Wykaz wybranych kont księgi głównej wraz ze stanami początkowymi na dzień 01.05.2011r. 

010 Środki trwałe Sp. 180 000 zł
070 Umorzenie środków trwałych Sp. 45 000 zł
131 Rachunek bieżący Sp. 160 000 zł 
137 Kredyty bankowe krótkoterminowe Sp. 20 000 zł
200 Rozrachunki z odbiorcami 
210 Rozrachunki z dostawcami 
221 Rozrachunki  ZUS
222 Rozrachunki z budżetami
223 Rozrachunki z tyt.VAT
231 Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń 
300 Rozliczenie zakupu 
310 Materiały
501 Koszty działalności podstawowej 
580 Rozliczenie kosztów działalności 
601 Wyroby gotowe 
602 OCE wyrobów gotowych 
701 Przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych 
711 Koszt sprzedanych wyrobów gotowych 
750 Przychody finansowe
755 Koszty finansowe
800 Kapitał zakładowy Sp. 200 000 zł 
810 Kapitał zapasowy Sp. 75 000 zł
860 Wynik finansowy 
870 Podatek dochodowy 


IIIa - Wykaz prac związanych ze sporządzeniem dokumentów dotyczących funkcjonowania PP "TELE" w maju 2011r.

-Założenie kartotek : wyrobów gotowych, materiałów , kontrahentów , instytucji-US.
-Sporządzenie i wydrukowanie dokumentów magazynowych ( podajemy numery !! ) :

PZ 1/05/2011
PW 1/05/2011
RW 1/05/2011
WZ 1/05/2011

-Sporządzenie i wydrukowanie FVS 1/05/2011.
-Sporządzenie i wydrukowanie dokumentów PK dotyczących:

PK 1/05/2011 -przeksięgowania rzeczywistego kosztu wytworzenia telefonów komórkowych.
PK 2/05/2011- odchyleń od cen ewidencyjnych telefonów przyjętych do magazynu.
PK 3/05/2011- odchyleń przypadających na sprzedane telefony komórkowe 
PK 4/05/2011- przeksięgowań na wynik finansowy.
PK 5/05/2011- ustalenia i przeksięgowania podatku dochodowego na wynik finansowy. 

IIIb - Wykaz prac związanych ze sporządzeniem deklaracji CIT-8.

-Ustalenie kwoty przychodów, kosztów i należnego podatku.
-Sporządzenie zaliczki miesięcznej/kwartalnej CIT-8.
-Sprządzenie i wydrukowanie zeznania podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8 za 2011r.

IV. Wykaz prac związanych z ewidencją operacji gospodarczych w maju 2011r. ( wykaz ten jest identyczny dla wszystkich projektów !!! ) 

-Otwarcie kont stanami początkowymi na dzień 01.05.2011r.
-Sprawdzenie dokumentów pod względem rachunkowym, merytorycznym i formalnym.
-Uporządkowanie dokumentów chronologicznie.
-Dekretacja dowodów księgowych.
-Sformułowanie treści operacji gospodarczych.
-Zaksięgowanie operacji gospodarczych w programie finansowo-księgowym "Rewizor" oraz sporządzenie i wydrukowanie dziennika księgowań, zastawienia obrotów i sald, a także poleceń księgowań.

V. TABELA DEKRETACYJNA !! ( Najważniejszy element całego projektu !! To właśnie tabelka i jej poprawność w głównej mierze decydują o powodzeniu na egzaminie). VI. Wykaz prac związanych z analizą bieżącej płynności finansowej za rok 2010.  ( dane do analizy - załącznik 4 ! ).

-dobór wskaźnika do analizy,
-obliczenie wskaźnika bieżącej płynności finansowej za rok 2010,
-interpretacja obliczonych wskaźników,
-analiza i ocena bieżącej płynności finansowej w PP "TELE" za rok 2010. 

IX. Sporządzona analiza bieżącej płynności finansowej za rok 2010. 

wskaźnik bieżącej płynności = AKTYWA OGÓŁEM // ZOBOWIĄZANIA BIEŻĄCE

rok 2010: 

wskaźnik bieżącej płynności = 112 200 //90 000 = ok. 1,25 

INTERPRETACJA !! 

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej w roku 2010 wyniósł 1,25 co oznacza, że aktywa obrotowe pokrywają zobowiązania bieżące ok. 1,25 raza.

ANALIZA I OCENA!!!

Optymalna wielkość tego wskaźnika waha się w granicy 1,5-2. W badanym okresie wskaźnik był niższy o ok. 0,25 od optymalnej wielkości. Jest to zjawisko niekorzystne, ponieważ w sytuacji kiedy wszyscy wierzyciele zażądaliby spłaty zobowiązań, jednostka mogłaby mieć z tym problemy.

2 komentarze:

  1. dlaczego w operacji 4 konto 580 a nie 501

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Ponieważ ewidencja odbywa się po planowanym koszcie wytworzenia. Koszt rzeczywisty pojawia się w operacji 7 i wówczas mamy księgowanie na 501.

      Usuń