Analiza wskaźnikowa


Płynność finansowa – oznacza zdolność jednostki do terminowego regulowania bieżących zobowiązań .


WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI1. Wskaźnik bieżącej płynności :

Wskaźnik ten jest nazywany wskaźnikiem trzeciego stopnia . Określa ile razy aktywa obrotowe pokrywają zobowiązania bieżące . Optymalna wielkość tego wskaźnika waha się w przedziale 1,5 – 2 (150%-200 %) . Wskaźnik osiągający wielkość 2 oznacza , że aktywa obrotowe są dwukrotnie większe od zobowiązań bieżących . Wysoka wartość tego wskaźnika ( powyżej 2 ) może świadczyć o nadmiernym zamrożeniu kapitału w aktywach obrotowych . Zbyt  niski poziom ( poniżej 1,5 ) może oznaczać problemy ze spłatą wszystkich zobowiązań bieżących w sytuacji gdyby wszyscy wierzyciele zażądali natychmiastowej ich spłaty.

INTERPRETACJA :
Wskaźnik bieżącej płynności w roku …… wyniósł ………, co oznacza , że  aktywa obrotowe pokrywają zobowiązania bieżące ……. raza/y  . Natomiast w roku ……… wskaźnik ten wyniósł ……. , co oznacza ,  że aktywa obrotowe pokrywają zobowiązania bieżące …… raza/y .

ANALIZA I OCENA :
Zarówno w roku ubiegłym jak i bieżącym wskaźnik mieścił się w granicach poziomu optymalnego ( 1,5-2 ) . Jednostka nie powinna mieć problemów z bieżącą płynnością .

Jeżeli wskaźnik byłby mniejszy od 1,5 to w takim przypadku musicie napisać , że wskaźnik nie znajdował się w granicach poziomu optymalnego , al jednostka może mieć problemy z bieżącą płynnością .


2. Wskaźnik płynności szybkiej :
płynne aktywa obrotowe = majątek obrotowy – zapasy

Wskaźnik płynności szybkiej jest nazywany wskaźnikiem drugiego stopnia . Określa ile razy płynny majątek obrotowy pokrywa zobowiązania bieżące . Optymalny poziom wskaźnika powinien wynosić ok.1(100 %) . Wskaźnik na poziomie 1 i wyższym oznacza, że płynne środki obrotowe gwarantują spłatę bieżących zobowiązań wymagalnych w terminach . Niższy poziom wskaźnika świadczy o zbyt dużym zaangażowaniu środków jednostki w zapasy twardo zbywalne .

INTERPRETACJA :
Wskaźnik szybkiej płynności w roku ……. wyniósł ……. co oznacza , że  płynne aktywa obrotowe pokrywają zobowiązania bieżące w ……. % . Natomiast w roku ……. Wskaźnik ten wyniósł …… , co oznacza , że płynne aktywa obrotowe pokrywają zobowiązania bieżące w …%

ANALIZA I OCENA :
Optymalny poziom wskaźnika powinien wynosić w przybliżeniu 1 ( 100 % ) . Zarówno w roku ubiegłym jak i bieżącym płynne aktywa obrotowe gwarantują spłatę bieżących zobowiązań . Jest to zjawisko pozytywne .

Jeżeli wskaźnik byłby mniejszy od 1 ( 100 % ) to musicie napisać , że poziom wskaźnika jest zbyt niski , a płynne aktywa obrotowe nie gwarantują spłaty zobowiązań bieżących . Jest to zjawisko niekorzystne .


3. Wskaźnik płynności gotówkowej:Wskaźnik płynności gotówkowej uwzględnia najbardziej płynne środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych. Optymalny poziom tego wskaźnika powinien oscylować w granicach 0,1-0,2 (10 % – 20 %  ) . Określa on jaką kwotę zobowiązań krótkoterminowych przedsiębiorstwo może pokryć bezpośrednio dostępnymi środkami pieniężnymi .

INTERPRETACJA :
Wskaźnik płynności gotówkowej w roku ……, wyniósł ….. , co oznacza , że jednostka może spłacić ok…..% zobowiązań bieżących środkami pieniężnymi . Z kolei w roku …… wskaźnik ten wyniósł ….. ,co oznacza,  że jednostka może spłacić ok…..% zobowiązań bieżących środkami pieniężnymi .

ANALIZA I OCENA :
Zarówno w roku ubiegłym , jak i bieżącym poziom wskaźnika znajdował się w granicach 10%-20% . Jest to zjawisko pozytywne , które świadczy o możliwości spłaty części  zobowiązań krótkoterminowych bezpośrednio środkami pieniężnymi .

Jeżeli poziom wskaźnika byłby niższy niż 10 % to należy napisać , że jest to zjawisko niekorzystne , które może świadczyć o złej sytuacji finansowej jednostki oraz o braku możliwości regulowania zobowiązań bezpośrednio środkami pieniężnymi . 
WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCIRentowność to miara efektywności  działalności jednostki, która może wystąpić  jako zyskowność lub deficytowość . Konstrukcja wskaźników rentowności opiera się na relacji zysku ( netto , brutto , z działalności operacyjnej , ze sprzedaży ) do określonych wielkości generujących wyniki finansowe np. przychodów ze sprzedaży . Nie ma określonych wielkości optymalnych wielkości dla wskaźników rentowności. Ich poziom zależy od branży w jakiej działa firma . Możemy porównywać wielkości z latami ubiegłymi lub ze wskaźnikami uzyskanymi przez jednostki o podobnej wielkości i rodzaju działalności .

ODZWIERCIEDLENIEM DOBREJ SYTUACJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA SĄ ROSNĄCE W CZASIE WIELKOŚCI WSZYSTKICH WSKAŹNIKÓW RENTOWNOŚCI .

1.Wskaźnik rentowności sprzedaży:


Wskaźnik ten określa ile groszy zysku ze sprzedaży generuje jedna złotówka osiągniętego przychodu ze sprzedaży.

INTERPRETACJA:
Wskaźnik rentowności sprzedaży w roku ……..wyniósł……co oznacza, że jedna złotówka osiągniętego przychodu ze sprzedaży generuje …….groszy zysku ze sprzedaży .

ANALIZA I OCENA:
Zjawiskiem pozytywnym są rosnące w czasie wielkości wszystkich wskaźników rentowności.  W badanej jednostce zaobserwowaliśmy wzrost/spadek  wartości wskaźnika o …… % , co oznacza , że wygenerowaliśmy o …..groszy zysku więcej/mniej  ze przychodów ze sprzedaży. Jest to zjawisko pozytywne/negatywne.2.Wskaźnik rentowności netto sprzedaży:Wskaźnik ten określa ile groszy zysku netto generuje jedna złotówka przychodu ogółem. Przychody ogółem to suma przychodów osiągniętych ze sprzedaży, pozostałych przychodów operacyjnych, przychodów finansowych i zysków nadzwyczajnych .

INTERPRETACJA :
Wskaźnik rentowności sprzedaży netto w roku……wyniósł…..,co oznacza, że jedna złotówka przychodu ze sprzedaży ogółem generuje ……groszy zysku netto.

ANALIZA I OCENA: 
Zjawiskiem pozytywnym są rosnące w czasie wielkości wszystkich wskaźników rentowności.  W badanej jednostce zaobserwowaliśmy wzrost/spadek  wartości wskaźnika o …… % , co oznacza , że wygenerowaliśmy o …..groszy zysku netto więcej/mniej  ze przychodów ogółem . Jest to zjawisko pozytywne/negatywne.3.Wskaźnik rentowności aktywów:


Wskaźnik ten informuje ile groszy zysku netto generuje jedna złotówka zaangażowanego majątku .

INTERPRETACJA :
Wskaźnik rentowności aktywów w roku …….wyniósł…..co oznacza, że jedna złotówka zaangażowanego majątku generuje……groszy zysku netto. Z kolei w roku…..wskaźnik ten wyniósł….co oznacza, że jedna złotówka zaangażowanego majątku generuje…..groszy zysku netto.

ANALIZA I OCENA:
Zjawiskiem pozytywnym są rosnące w czasie wielkości wszystkich wskaźników rentowności.  W badanej jednostce zaobserwowaliśmy wzrost/spadek  wartości wskaźnika o …… % , co oznacza , że wygenerowaliśmy o …..groszy zysku więcej/mniej  z zaangażowanego majątku. Jest to zjawisko pozytywne/negatywne.

TEN WSKAŹNIK MOŻEMY RÓWNIEŻ ROZBIĆ NA WSKAŹNIK RENTOWNOŚCI AKTYWÓW TRWAŁYCH I OBROTOWYCH . W TAKIM PRZYPADKU W MIEJSCE AKTYWÓW OGÓŁEM WSTAWIAMY DO WZORU ODPOWIEDNIO „AKTYWA TRWAŁE” LUB „AKTYWA OBROTOWE” .
4.Wskaźnik rentowności netto kapitału całkowitego :Wskaźnik ten informuje jaka kwota zysku netto przypada na jedną złotówkę zaangażowanego kapitału całkowitego .

INTERPRETACJA :

Wskaźnik rentowności netto kapitału zakładowego w roku ……. wyniósł……..,co oznacza, że jedna złotówka zaangażowanego kapitału własnego generuje ………..groszy zysku netto. Z kolei w roku …….wskaźnik ten wyniósł …….,co oznacza, że jedna złotówka zaangażowanego kapitału całkowitego generuje …… groszy zysku netto.

ANALIZA I OCENA:

Zjawiskiem pozytywnym są rosnące w czasie wielkości wszystkich wskaźników rentowności. W badanej jednostce zaobserwowaliśmy wzrost/spadek  wartości wskaźnika o …… % , co oznacza , że wygenerowaliśmy o …..groszy zysku netto więcej/mniej z zaangażowanego kapitału całkowitego . Jest to zjawisko pozytywne/negatywne.5.Wskaźnik rentowności netto kapitału własnego:


Wskaźnik ten informuje ile groszy zysku netto generuje jedna złotówka zaangażowanego kapitału własnego .
INTERPRETACJA:

Wskaźnik rentowności kapitału własnego w roku …….wyniósł………,co oznacza, że jedna złotówka zaangażowanego kapitału własnego generuje …….groszy zysku netto.  Z kolei w roku ……., wskaźnik ten wyniósł……..,co oznacza , że jedna złotówka zaangażowanego kapitału własnego generuje ……groszy zysku netto.

ANALIZA I OCENA :

Zjawiskiem pozytywnym są rosnące w czasie wielkości wszystkich wskaźników rentowności . W badanej jednostce zaobserwowaliśmy wzrost/spadek  wartości wskaźnika  o …… % , co oznacza , że wygenerowaliśmy o …..groszy zysku netto więcej/mniej z zaangażowanego kapitału własnego. Jest to zjawisko pozytywne/negatywne.WSKAŹNIKI ROTACJI


Wskaźniki rotacji służą do oceny efektywności wykorzystania zaangażowanych w działalność zasobów majątkowych .

Wskaźniki rotacji w dniach mówią ile dni trwa cykl rotacji zapasami , towarami , materiałami etc.

Wskaźniki rotacji w razach informują nas ile cykli rotacji odbywa się w badanym okresie np. roku , kwartale , półroczu .

WSKAŹNIK ROTACJI ZAPASÓW W DNIACH
Informuje nas przez ile dni są utrzymywane ( magazynowane ) zapasy . Nie ma optymalnych wielkości tego wskaźnika, jego poziom zależy od branży w jakiej działa firma . Wskaźnik powinien maleć . Im niższy jest jego poziom tym lepiej , ponieważ jest szybsza rotacja zapasami.

INTERPRETACJA :

Wskaźnik rotacji zapasów w dniach w  roku …….wyniósł…….co oznacza, że cykl rotacji zapasami trwa ……..dni . Z kolei w roku………wskaźnik ten wyniósł……..,co oznacza, że cykl rotacji zapasami trwa……dni.

ANALIZA I OCENA:

W porównaniu do roku …….wskaźnik rotacji zapasów zwiększył/zmniejszył się o ……dni. Jest to zjawisko niekorzystne/korzystne ponieważ zmniejszyła/zwiększyła się ilość cykli rotacji zapasami .

WSKAŹNIK ROTACJI ZAPASÓW W RAZACHInformuje nas ile razy w ciągu roku nastąpił obrót zapasami . Im wyższy poziom tego wskaźnika tym lepiej , ponieważ jest wyższa efektywność gospodarowania zapasami. Niski poziom wskaźnika może świadczyć o magazynowaniu zapasów trudno-zbywalnych .


INTERPRETACJA :

Wskaźnik rotacji zapasów w roku………..wyniósł……..co oznacza, że w ciągu roku wystąpiło……..cykli rotacji zapasami . Natomiast w roku………wskaźnik ten wyniósł………co oznacza, że w ciągu roku ( bądź badanego okresu ) wystąpiło……cykli rotacji zapasami.

ANALIZA I OCENA:

W porównaniu do roku …….wskaźnik rotacji zapasów w razach zwiększył/zmniejszył się o ……razy. Jest to zjawisko korzystne/niekorzystne ponieważ zwiększyła/zmniejszyła  się ilość cykli rotacji zapasami .  Takie zjawisko może świadczyć o poprawie efektywności gospodarowania zapasami/ magazynowaniu zapasów trudno-zbywalnych .

Jak obliczyć przeciętny stan zapasów ?

Otóż  obliczamy średnią arytmetyczną dla zapasów , czyli :


WSKAŹNIK ROTACJI NALEŻNOŚCI W DNIACH
Wskaźnik ten informuje nas  o przeciętnym okresie wpływu należności do firmy .

INTERPRETACJA :

Wskaźnik rotacji należności w dniach w roku …….wyniósł…..co oznacza, że przeciętny okres wpływu należności do firmy wyniósł …….dni . Z kolei w roku …….wskaźnik ten wyniósł……co oznacza, że przeciętny okres wpływu należności do firmy wyniósł…….dni .

ANALIZA I OCENA :

W badanym okresie zaobserwowaliśmy wzrost/spadek poziomu wskaźnika o ……dni . Jest to zjawisko niekorzystne/ korzystne , ponieważ wydłużył/ skrócił się okres wpływu należności do jednostki.

WSKAŹNIK ROTACJA NALEŻNOŚCI W RAZACH
Wskaźnik ten informuje nas o liczbie cykli inkasa należności , czyli ile razy w ciągu roku nastąpił obrót należnościami .

INTERPRETACJA :

Wskaźnik rotacji należności w razach w roku …..wyniósł …..dni co oznacza, że w ciągu roku wystąpiło ……cykli inkasa należności. Natomiast w roku……wskaźnik ten wyniósł…….co oznacza, że w ciągu roku wystąpiło …..cykli inkasa należności .

ANALIZA I OCENA:

W badanym okresie zaobserwowaliśmy wzrost/spadek wartości wskaźnika . Jest to zjawisko pozytywne/ negatywne , ponieważ zwiększyła/zmniejszyła się liczba cykli inkasa należności.


Jak obliczyć przeciętny stan należności i podatek VAT ?

Otóż obliczamy średnią arytmetyczną dla należności ,czyli : Podatek VAT – stawka podstawowa wynosi 23 % , więc przychody ze sprzedaży mnożymy przez 23 % .
  
WSKAŹNIK ROTACJI ZOBOWIĄZAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH W DNIACHWskaźnik ten informuje nas  co ile dni regulowane są zobowiązania krótkoterminowe wobec kontrahentów z osiągniętego przez jednostkę przychodu ze sprzedaży  powiększonego o podatek VAT.


UWAGA !! OBLICZAJĄC WSKAŹNIK ROTACJI NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NALEŻY UWZGLĘDNIĆ JEDYNIE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY BEZGOTÓWKOWEJ !!!

INTERPRETACJA :

Wskaźnik rotacji zobowiązań krótkoterminowych w dniach w roku ……wyniósł…..dni co oznacza, że zobowiązania krótkoterminowe są regulowane średnio co…..dni. Z kolei w roku…..wskaźnik ten wyniósł…….dni co oznacza, że zobowiązania krótkoterminowe są regulowane średnio co ……dni.

ANALIZA I OCENA:

W badanym okresie zaobserwowaliśmy wzrost/spadek  poziomu wskaźnika o ….dni . Jest to zjawisko niekorzystne/korzystne , ponieważ wydłużył/skrócił się okres regulowania zobowiązań krótkoterminowych wobec kontrahentów. Może to świadczyć o pogorszeniu/ poprawieniu sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.


       WSKAŹNIK ROTACJI AKTYWÓW
Wskaźnik ten informuje o wartości przychodu ze sprzedaży osiągniętego z 1 złotówki zaangażowanych w działalność zasobów majątkowych ( aktywów ) . Rosnące wielkości tego wskaźnika świadczą o wyższej efektywności wykorzystania zaangażowanych aktywów .

INTERPRETACJA :

Wskaźnik rotacji aktywów w roku ……wyniósł ….. co oznacza, że przedsiębiorstwo z 1 złotówki zaangażowanego w działalność majątku uzyskało przychód ze sprzedaży w wysokości…..GROSZY.

ANALIZA I OCENA :

Wskaźnik rotacji aktywów w porównaniu do roku……. Zwiększył/ zmniejszył się o ……groszy. Jest to zjawisko pozytywne/negatywne , ponieważ przedsiębiorstwo z 1 złotówki zaangażowanego w działalność majątku uzyskało przychód wyższy/niższy o ……groszy.  Oznacza to zwiększenie/ zmniejszenie
efektywności wykorzystania zaangażowanych w działalność aktywów .WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA


Wskaźniki zadłużenia, nazywane również wskaźnikami wypłacalności służą do oceny stopnia zadłużenia jednostki gospodarczej, czyli charakteryzują poziom finansowania działalności przez źródła zewnętrzne np. przez banki.

WSKAŹNIK OGÓLNEGO ZADŁUŻENIA – informuje jaką część w całości aktywów stanowią zobowiązania ogółem, czyli wskazuje udział kapitałów obcych w finansowaniu aktywów firmy. Im niższy jest poziom tego wskaźnika, tym większa jest zdolność jednostki do spłaty zobowiązań (długów). Ciężko jest określić wielkość optymalną tego wskaźnika, ponieważ w dużym stopniu zależy ona od branży w jakiej działa przedsiębiorstwo. Według standardów zachodnich poziom tego wskaźnika nie powinien przekroczyć 65 % .
INTERPRETACJA:

Wskaźnik zadłużenia w roku…..wyniósł….. co oznacza, że zobowiązania ogółem stanowiły ok…..% aktywów ogółem. Z kolei w roku….. wskaźnik ten kształtował się na poziomie…..co oznacza, że udział zobowiązań ogółem w finansowaniu majątku wyniósł ok….%


ANALIZA I OCENA:

Według standardów zachodnich wskaźnik ten nie powinien przekroczyć 65%. W badanych okresie wskaźniki te kształtowały się poniżej/powyżej wielkości optymalnej , co jest zjawiskiem pozytywnym/negatywnym i świadczy o stabilnej sytuacji przedsiębiorstwa/ nadmiernym uzależnieniu jednostki od zewnętrznych źródeł finansowania


WSKAŹNIK UDZIAŁU KAPITAŁÓW WŁASNYCH W FINANSOWANIU MAJĄTKU – informuje o tym jaką część całości majątku stanowią kapitały własne. Im wyższy jest poziom tego wskaźnika (im bliższy 100%) tym lepsza jest sytuacja finansowa firmy, czyli mniejsze uzależnienie jednostki od zewnętrznych źródeł finansowania. 

INTERPRETACJA: 

Wskaźnik udziału kapitałów własnych w finansowaniu majątku w roku…….wyniósł……. co oznacza, że kapitały własne stanowiły…….% całości majątku. Z kolei w roku……wskaźnik ten kształtował się na poziomie……. co oznacza, że udział kapitałów obcych w finansowaniu majątku wyniósł…..%

ANALIZA I OCENA:

Im wyższy poziom tego wskaźnika i bliższy 100%  , tym lepsza jest sytuacja finansowa firmy. W badanej jednostce zaobserwowaliśmy wzrost/spadek tego wskaźnika w stosunku do roku ubiegłego o ok……% . Jest to zjawisko pozytywne/negatywne , które świadczy o polepszeniu/pogorszeniu sytuacji finansowej firmy w roku bieżącym.

WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA  KAPITAŁU WŁASNEGO- informuje o tym, ile razy zobowiązania są większe od kapitałów własnych. Im niższy poziom tego wskaźnika tym mniejsze jest uzależnienie jednostki od kapitału obcego, a tym samym lepsza sytuacja finansowa firmy. Przyjmuje się, że poziom tego wskaźnika dla małych przedsiębiorstw nie powinien być wyższy niż 3 , z kolei dla średnich i dużych 1 . INTERPRETACJA:

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego w roku…….. wyniósł…… co oznacza, że zobowiązania ogółem były większe…….razy/a od kapitałów własnych. Natomiast w roku…. wskaźnik ten kształtował się na poziomie…… co oznacza, że zobowiązania ogółem są …….razy/a większe od kapitałów własnych.

ANALIZA I OCENA:

Wielkość optymalna tego wskaźnika powinna oscylować w granicach wynoszących ok.3. W roku ubiegłym wskaźnik ten nie przekraczał/ przekraczał optymalną wielkość co jest zjawiskiem pozytywnym/negatywnym świadczącym o dobrej kondycji finansowej jednostki/o dużym stopniu zadłużenia jednostki. 


24 komentarze:

 1. dodaje do zakładek dzięki wielkie :)

  OdpowiedzUsuń
 2. Bezcenne... :) Wielkie dzięki :)

  OdpowiedzUsuń
 3. Taka krótka analiza i ocena jest wystarczająca do zdania egzaminu zawodowego?

  OdpowiedzUsuń
 4. Oczywiście :) Wystarczy podać najważniejsze informacje. Rozpisywanie się to strata czasu, a na egzaminie każda minuta jest cenna.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. A wskaźniki dynamiki sprzedaży towarów (w procentach) ? Pomocy !

   Usuń
  2. Załóżmy, że rozpatrujemy 2 okresy. Okres A i B. Aby obliczyć dynamikę sprzedaży musisz podzielić wielkość sprzedaży (przychodów) z roku B na wielkość z roku A i pomnożyć x 100% .
   Np. w roku 2010 przychody ze sprzedaży wynosiły 234 000 zł, z kolei w roku 2011 przychody wyniosły 289 000 zł. Podaj dynamikę sprzedaży towarów.

   (289 000// 234 000) x 100% = 123,50%
   Czyli nasza sprzedaż wzrosła o ok. 23,5 % w porównaniu do wcześniejszego okresu.

   Usuń
 5. Czy wskaźniki rotacji należności i zobowiązań krótkoterminowych muszą być liczone z podatkiem VAT ?Bo są również wzory bez podatku na innych stronach i na zajęciach robiliśmy bez VAT z tego,co pamiętam. A mam egzamin i nie wiem która forma będzie prawidłowa.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W każdym projekcie, który robiłem uwzględniało się VAT. Jeżeli chodzi o Twój egzamin to sugeruj się wzorami. Jeżeli wzór uwzględnia VAT to musisz go obliczyć, analogicznie brak VATu - nie liczysz.

   Usuń
 6. Wskaźnik rentowności sprzedaży w roku …2011…..wyniósł …9,03…co oznacza, że jedna złotówka osiągniętego przychodu ze sprzedaży generuje …????….groszy zysku ze sprzedaży .
  Jak obliczyć te grosze zysku ze sprzedaży ? 100x9,03% ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dokładnie jak Marek mów. W tym przykładzie jedna złotówka przychodu ze sprzedaży generuje ok. 9 groszy zysku.

   Usuń
 7. Podejrzewam, że we wzorze było przemnożone x 100 , także wynik 9,03 oznacza zysk w wysokości ok. 9 groszy, NIE można mnoży dwukrotnie x 100 !!!

  OdpowiedzUsuń
 8. Bardzo przydatne, krótko i na temat :) wielkie dzięki!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. za 6h egzamin a ja wlasnie zaczynam sie uczyc od zera, ciekawe czy zdaze sie nauczyc :)

   Usuń
 9. Ja mam pytanie. Jeżeli mam wzór na rentowność sprzedaży w takiej postaci : (zysk netto/przychody ze sprzedaży) * 100 % i powiedzmy wychodzi mi z tego 9,98 to znaczy, że z 1 zł przychodów osiągam ok, 10 GROSZY zysku?
  Dobrze myślę?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dokładnie :) przemnożenie przez 100 powoduje, że wynik jest od razu w groszach.

   Usuń
 10. Jesteś królem !!! <3

  OdpowiedzUsuń
 11. Mam niedługo zaliczenie z analizy i sprawozdawczości finansowej, a opuściłam sporo zajęć, więc interpretacja i ocena to dla mnie czarna magia jest:( Takie krótkie przykłady to właśnie to, czego potrzebuję:) Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 12. Robisz super robotę :) Dzięki wielkie :)
  Pozdrawiam:)

  OdpowiedzUsuń
 13. ROS I ROA to nie powinien byc dany wzór * 100%?

  OdpowiedzUsuń
 14. Po prostu genialne. Wszystko prosto, zwięźle i na temat a do tego bardzo czytelne. Szkoda tylko że autor nie dodał troszkę więcej opisanych wskaźników. Ale i tak Wielkie dzięki naprawdę :D

  OdpowiedzUsuń
 15. wielkie dzięki :)

  OdpowiedzUsuń