wtorek, 11 listopada 2014

Konta bilansowe i wynikowe.Zostałem poproszony o wskazanie kont bilansowych i wynikowych. Zacznijmy od kont bilansowych. Jakie to konta?
Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Konta bilansowe to konta, które służą do rejestracji i zmian składników bilansu, zarówno majątku (aktywów) jak i źródeł finansowania (pasywów). Salda tych kont na koniec roku obrotowego są przenoszone do bilansu.  


ZESPÓŁ 0:
010 – Środki trwałe
030 – Wartości niematerialne i prawne
080 - Środki trwałe w budowie
ZESPÓŁ 1:
100 – Kasa
130 – Rachunek bieżący
135 – Inne środki pieniężne
138 – Kredyty bankowe długoterminowe
139 – Kredyty bankowe krótkoterminowe
145 – Środki pieniężne w drodze
ZESPÓŁ 2:
230 – Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
231- Należności z tytułu niedoboru i szkód
ZESPÓŁ 3:
310 – Materiały
330 – Towary
ZESPÓŁ 6:
601 – Wyroby gotowe
640 – Rozliczenie międzyokresowe kosztów
ZESPÓŁ 8:
801 – Kapitał podstawowy
802 – Kapitał zapasowy
803 – Kapitał rezerwowy
804 – Kapitał z aktualizacji wyceny
820 – Rozliczenie wyniku finansowego
860 – Wynik finansowy


Obok kont bilansowych do potrzeb ewidencji księgowej stosuje się konta niebilansowe, zwane wynikowymi, które  służą do rejestrowania i grupowania operacji gospodarczych odzwierciedlających wartościowo przebieg procesów prowadzonej przez jednostkę działalności w zakresie przychodów i kosztów, strat i zysków nadzwyczajnych oraz wyniku finansowego.

ZESPÓŁ 4:
400 – Amortyzacja
401 – Zużycie materiałów i energii
402 – Usługi obce
403 – Podatki i opłaty
404 – Wynagrodzenia
405 – Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
406 – Podróże służbowe
409 – Pozostałe koszty rodzajowe
490 – Rozliczenie kosztów
ZESPÓŁ 5: 
500 - Koszty działalności podstawowej  
520 – Koszty wydziałowe
522 – Koszty zakupu
527 – Koszty sprzedaży
528 – Koszty handlowe
530 – Koszty działalności pomocniczej
550 – Koszty zarządu
580 – Rozliczenie kosztów działalności
ZESPÓŁ 7:
701 – Przychody netto ze sprzedaży wyrobów gotowych
702 – Przychody netto ze sprzedaży usług
711 – Koszty sprzedanych wyrobów gotowych
712 – Koszty sprzedanych usług
730 – Przychody netto ze sprzedaży towarów
731 – Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu/nabycia
740 – Przychody netto ze sprzedaży materiałów
741 – Wartość sprzedanych materiałów w cenie zakupu/nabycia
750 – Przychody finansowe
751 – Koszty finansowe
760 – Pozostałe przychody operacyjne
761 – Pozostałe koszty operacyjne
770 – Zyski nadzwyczajne
771 – Straty nadzwyczajne
ZESPÓŁ 8:
870 – Podatek dochodowy
871 – Inne obligatoryjne obciążenia wyniku finansowego

Mam nadzieję, że po przeanalizowaniu powyższych kont nie będziecie mieli problemu ze wskazaniem jakie konta są bilansowe, a jakie wynikowe :) 
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz