sobota, 28 lutego 2015

Wynik finansowy.1.1   Pojęcie „Wyniku finansowego”
1.2   Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
1.3   Ustalanie wyniku finansowego metodą księgową:
a)      WARIANT  PORÓWNAWCZY 
b)      WARIANT KALKULACYJNY

1.1   „Wynik finansowy” to wyrażony w mierniku pieniężnym rezultat (efekt) działalności jednostki gospodarczej za pewien okres. Jego wielkość jest zależna od osiągniętych przez jednostkę przychodów i poniesionych kosztów. Może być:
-dodatni (zysk) – przychody są większe niż poniesione koszty,
-ujemny (strata)- przychody są mniejsze od poniesionych kosztów. 

Dodatni wynik finansowy może występować w dwóch postaciach, czyli zysku brutto i zysku netto.
Zysk netto otrzymujemy w skutek odjęcia od zysku brutto podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Wynik finansowy może być ustalany metodą statystyczną i księgową.
Metoda statystyczna polega na ustaleniu wyniku dla celów podatkowych na koniec okresu sprawozdawczego miesiąca.
Metoda księgowa polega na ustaleniu wyniku na dzień zamknięcia kont na wynik finansowy.


1.2   Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

CIT – (Corporate Income Tax), podatek dochodowy od osób prawnych; podatek odprowadzany od dochodów spółek i innych osób prawnych, czyli jednostek organizacyjnych, posiadających osobowość prawną której przysługuje zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych. CIT jest rodzajem podatku bezpośredniego.
Opodatkowanie dochodów osób prawnych podatkiem CIT, wynika z ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.). Jednak przepisów tej ustawy nie stosuje się do podmiotów uzyskujących przychody z następujących rodzajów działalności:
-działalności rolniczej, z wyjątkiem działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że ustalenie przychodów jest wymagane dla celów określenia dochodów wolnych od podatku dochodowego,
-z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach,
-czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy,
-przychodów uzyskiwanych przez przedsiębiorców żeglugowych, opodatkowanych podatkiem tonażowym.
Stawka podatku CIT w Polsce  to 19%. 1.3   Ustalanie wyniku finansowego metodą księgową.

WARIANT PORÓWNAWCZY mogą stosować jednostki, które ewidencjonują koszty tylko w zespole 4 lub w 4 i 5. W wariancie porównawczym na konto „Wynik finansowy” przenoszone są koszty rodzajowe. W związku z tym, że koszty rodzajowe nie zawsze są równe kosztowi sprzedanych wyrobów gotowych musimy je skorygować o tzw. zmianę stanu produktów. W kolejnym kroku na konto  „Wynik finansowy” przenosimy przychody np. ze sprzedaży, finansowe,operacyjne… i odpowiadające im koszty.
1-PK- przeksięgowanie kosztu sprzedanych wyrobów gotowych na „Rozliczenie kosztów” [ustalenie zmiany stanu produktów],

2-PK- przeksięgowanie zmiany stanu produktów na wynik finansowy:
a)zmniejszenie : KOSZTY RODZAJOWE < KOSZT SPRZ.WYR.GOT 
b)zwiększenie:  KOSZTY RODZAJOWE > KOSZT SPRZ.WYR.GOT 

CENNA RADA:
Warto zapamiętać, że jeżeli na koncie „Rozliczenie kosztów” występuje:
-saldo końcowe KREDYTOWE, wówczas mamy do czynienia ze ZWIĘKSZENIEM stanu produktów,
-saldo końcowe DEBETOWE, wówczas mamy do czynienia ze ZMNIEJSZENIEM stanu produktów.PRZYKŁAD:
W jednostce produkcyjnej koszt sprzedanych wyrobów gotowych wynosi 80 000 zł, koszty rodzajowe 82 000 zł. Oblicz i zaksięguj zmianę stanu produktów. 1.PK- przeksięgowanie kosztu sprzedanych wyrobów gotowych na „Rozliczenie kosztów”.
Ustalenie zmiany stanu produktów:  82 000 – 80 000 = 2 000
Komentarz: Koszty rodzajowe są większe od kosztów sprzedanych WG więc mamy do czynienia ze zwiększeniem.
2.PK – przeksięgowanie zwiększenia stanu produktów na Wynik finansowy.

METODA KALKULACYJNA- w tym wariancie koszty rodzajowe przeksięgowuje się na stronę Dt konta „Rozliczenie kosztów”. Następnie na konto „Wynik finansowy” przenosimy koszty i przychody. 


PRZYKŁAD:

Przedsiębiorstwo produkcyjne VERDUM Sp z o.o. wykazuje na kontach wynikowych na dzień 31.12.2012r. następujące obroty:
-podatek dochodowy zapłacony zaliczkowo w środku roku 5 461 zł,
-zużycie materiałów i energii 24 700 zł,
-amortyzacja 4 100 zł,
-usługi obce 3 600 zł,
-wynagrodzenia 19 200 zł,
-ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 4 000 zł,
-podatki i opłaty 700 zł,
-pozostałe koszty rodzajowe 300 zł,
-pozostałe koszty operacyjne 1 200 zł,
-wartość sprzedanych materiałów w cenie zakupu 420 zł,
-koszty finansowe 350 zł,
-straty nadzwyczajne 200 zł,
-przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych 82 900 zł,
-pozostałe przychody operacyjne 2 700 zł,
-przychody ze sprzedaży materiałów 470 zł,
-przychody finansowe 1 510 zł,
-zyski nadzwyczajne 100 zł,
-koszt sprzedanych wyrobów gotowych 48 000 zł,

POLECENIE:
Ustal wynik finansowy metodą księgową w wariancie kalkulacyjnym.
 
 ROZWIĄZANIE:
 Dla celów podatkowych wynik finansowy jest sporządzany metodą statystyczną, wygląda to w następujący sposób. 


Materiały uzupełniające:Brak komentarzy:

Prześlij komentarz