sobota, 2 marca 2013

Ustalanie wyniku finansowego metodą księgową .


ZADANIE DOTYCZĄCE USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO .

Przedsiębiorstwo produkcyjne SPOREX Sp z o.o. Konta wynikowe na dzień 31.12.2012 wykazują następujące obroty :
- podatek dochodowy zapłacony zaliczkowo w środku roku 5461 zł .
- zużycie materiałów i energii 24 700 zł .
- amortyzacja  4 100 zł
- usługi obce 3 600 zł
- wynagrodzenia 19 200 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  4 000 zł
- podatki i opłaty 700 zł
- pozostałe koszty rodzajowe  300 zł
- pozostałe koszty operacyjne  1 200 zł
- wartość sprzedanych materiałów w cenach zakupu 420 zł
- koszty finansowe 350 zł
- straty nadzwyczajne 200 zł
- przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych 82 900 zł
- pozostałe przychody operacyjne 2 700 zł
- przychody ze sprzedaży materiałów 470 zł
- przychody finansowe 1510 zł
- zyski nadzwyczajne 100 zł
- koszt sprzedanych wyrobów gotowych  48 000 zł

POLECENIA:
1.       Ustal obrót konta 490 – „Rozliczenie kosztów” .
2.       Oblicz odpis wyrównawczy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych .
3.       Ustal wynik finansowy metodą statystyczną i księgową .

ROZWIĄZANIE :
Obrót konta 490 to suma kosztów rodzajowych , czyli :
Obrót 490 = 4 100 + 24 700 + 3 600 + 700 + 19 200 + 4 000 + 700 + 300 = 57 300 zł .

Ustalenie zmiany stanu produktów :
Obrót Ct konta „ Rozliczenie kosztów” 57 300 zł
Obrót Dt konta „ Koszt sprzedanych wyrobów gotowych” 48 00 zł
Zmiana stanu produktów :  57 300 – 48 000 = 9 300 – zwiększenie .

EWIDENCJA :
1.       PK – przeksięgowano koszty rodzajowe na wynik finansowy  57 300 zł
„Wynik finansowy” po Dt ( bo są to koszty )
Ściągamy z kosztów rodzajowych , czyli dla księgujemy po stronie Ct na kontach kosztów rodzajowych ( amortyzacja , wynagrodzenia , usługi obce itd. ) .
2.       PK – przeksięgowano przychody ze sprzedaży na wynik finansowy:
a)      Ze sprzedaży wyrobów gotowych   82 900 zł  „WF” po  Ct , „Przych.ze.sprz.wyr” po Dt
b)      Ze sprzedaży materiałów      470 zł  „WF” po Ct, „Przych.ze sprz.mat” po Dt
3.       Przeksięgowanie kosztu sprzedanych wyrobów gotowych na „rozliczenie kosztów”  48 000 .
„Koszt sprzedanych wyrobów gotowych” po Ct
„Rozliczenie kosztów” po Dt
4.       PK – ustalenie zmiany stanu produktów ( obliczyliśmy wyżej ) . 9 300
„Wynik finansowy” Ct
„Rozliczenie kosztów” Dt
5.       PK – przeksięgowano na wynik finansowy przychody i koszty :
a)      Pozostałe przych. operacyjne  2 700 „Poz.przych.operacyjne” po Dt , „WF” po Ct
b)      Przychody finansowe  1510 „Przych. finansowe „ po Dt , „WF” po Ct
c)       Zyski nadzwyczajne 100  „Zyski nadzwyczajne” po Dt , „WF” po Ct
d)      Wart. sprz. mat. w cen.zak 420 „WF” po Dt , „Wart.sprz.mat.w.c.zak” po Ct
e)      Koszty finansowe 350 „ WF” po Dt, „Koszty finans.” po Ct
f)       Pozostałe koszty oper.  1 200 „WF” po Dt , „Poz.koszt.oper.” po Ct
g)      Straty nadzwyczajne 200 „WF” po Dt, „Straty nadzwyczajne” po Ct

Mając zaksięgowane powyższe operacje gospodarcze uzyskamy wynik finansowy brutto, który jest podstawą opodatkowania .
Saldo końcowe Ct konta „Wynik finansowy” wynosi w naszym przypadku 37 510 i ta kwota jest podstawą opodatkowania .

Obliczenie odpisu wyrównawczego :
Z treści zadania wiemy , że w ciągu roku zapłacono 5 461 zł .

Cały podatek wyniesie : 0,19 x 37 510 = 7 126,9 = 7 127 zł

Więc odpis jest równy :  7 127 – 5 461 = 1 666 zł . 

METODA STATYSTYCZNA :


Przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych  + 82 900
Koszt sprzedanych wyrobów gotowych   - 48 000
Przychody ze sprzedaży materiałów   + 470
Wart.sprzed.mat.w.cen.zakupu       - 420
= WYNIK ZE SPRZEDAŻY           34 950
Pozostałe przychody operacyjne  +2 700
Pozostałe koszty operacyjne  - 1 200
= WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ  36 450
Przychody finansowe   + 1510
Koszty finansowe      -350
= WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  37 610
Zyski nadzwyczajne  +100
Straty nadzwyczajne – 200
= WYNIK FINANSOWY BRUTTO  37 510
- Podatek dochodowy ( 19 % )  7 127
= WYNIK FINANSOWY NETTO  30 383


METODA KALKULACYJNA

W tym wariancie koszty rodzajowe przeksięgowuje się na stronę Dt konta „ Rozliczenie kosztów” . Następnie na wynik finansowy przenosimy koszty i przychody . 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz