środa, 27 listopada 2013

Kapitały własne w różnych jednostkach gospodarczychPojęcie kapitału oznacza źródło pochodzenia aktywów, jest zatem ich pieniężnym odpowiednikiem. 

Kapitał własny tworzony jest z wkładów własnych właściciela, wspólników, wpłat udziałowców lub akcjonariuszy za nabyte udziały lub akcje.

Kapitał obcy jest dodatkowym źródłem finansowania majątku przedsiębiorstwa. Kapitał obcy może przybierać formę krótkoterminową (np. kredyty bankowe, zobowiązania wobec dostawców, budżetów, pracowników) lub długoterminową (np. kapitał obligacyjny, zobowiązania hipoteczne, długoterminowe pożyczki bankowe).

Kapitał własny możemy podzielić na kapitał :

-podstawowy, który odpowiada wartości aktywów trwałych,
-obrotowy, dotyczący finansowania części aktywów obrotowych. 

Kapitał własny wykazuje wkład kapitałowy, tzn. wkład pieniężny lub rzeczowy (aporty) na utworzenie kapitału jednostki gospodarczej. Za kapitał jednostki gospodarczej należy uważać cały stan czynny (wykazany w inwentarzu) majątku trwałego służącego do celów zarobkowych. Kapitał ten powstaje z wkładów właścicieli oraz wierzycieli.

Na kapitał (fundusz) własny składa się:
-kapitał (fundusz) podstawowy;
-kapitał (fundusz) zapasowy;
-kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny;
-pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe;
-zysk (strata) z lat ubiegłych.

Kapitał podstawowy (zakładowy) jest pierwotnym wkładem właściciela lub współwłaściciela, wniesionym na uruchomienie jednostki gospodarczej przy jej założeniu, ewentualnie uzupełniony lub podwyższony w późniejszych okresach. 

Kapitał zakładowy jest w zasadzie trwale związany z jednostką gospodarczą , czyli ma charakter długoterminowy i statyczny. Może być nazywany również kapitałem związanym, z kolei rezerwy i czysty zysk noszą miano kapitału rozporządzalnego (dyspozycyjnego).
W prywatnych jednostkach gospodarczych (jednoosobowych) stan kapitału własnego oblicza się przez porównanie sumy aktywów z zobowiązaniami (kapitałami obcymi). Suma aktywów pomniejszona o kapitał obcy stanowi kapitał zakładowy. Nie występują tutaj inne kapitały własne.
Wielkość kapitałów własnych kształtowana jest przez dwie grupy przyczyn:

-grupa pierwsza dotyczy powiększenia kapitałów własnych przez wniesienie nowych wartości przez założyciela (założycieli), czyli przez powierzenie jednostce gospodarczej nowych wartości, lub ich pomniejszenia przez wyłączenie części wartości, które wcześniej były powierzone. 

-grupa druga dotyczy powiększania lub pomniejszania kapitałów własnych przez nadwyżki (kapitalizowanie zysków) lub niedobory (straty), będące rezultatem działalności gospodarczej. 

Kapitały własne możemy więc podzielić na:
-Kapitały powierzone, czyli wniesione przez założyciela (założycieli) jednostki gospodarczej;
-Kapitały samofinansowania, czyli pochodzące z gromadzenia nadwyżek (zysku) na cele rozwojowe jednostki. 


W zależności od formy prawnej (własności) jednostki gospodarczej, kapitały własne występują w różnych postaciach , co przedstawia poniższa tabela.
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz