niedziela, 10 listopada 2013

Technik ekonomista - etap praktyczny (czerwiec 2013)1.Projekt realizacji prac obejmujących sporządzenie dokumentów dotyczących funkcjonowania Przedsiębiorstwa Produkcyjnego AVA sp. z o.o. w maju 2013r., sporządzenie tabeli amortyzacyjnej dla wybranego środka trwałego za rok 2013, ewidencję operacji gospodarczych z maja 2013r., oraz analizę i ocenę rotacji zapasów (w dniach) w Przedsiębiorstwie Produkcyjnym AVA sp. z o.o. w latach 2011-2012.2. Założenia:


Dane firmy:
Przedsiębiorstwo Produkcyjne AVA sp. z o.o.
80-432 Gdańsk, ul. Bursztynowa 20, woj. pomorskie
NIP: 584-02-03-239, REGON: 220383338
Nr konta bankowego: 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415
Bank: Pekao IV O. w Gdańsku

Dane kontrahentów:Odbiorca:
Hurtownia Kosmetyków „EKO” sp. z o.o.
80-861 Gdańsk, ul. Heweliusza 30, woj. pomorskie
NIP: 593-03-00-816
Osobą upoważnioną do odbioru faktury VAT i wyrobów gotowych z magazynu jest Monika Jarosz

Dostawca:
Hurtownia Półproduktów Kosmetycznych ANNA sp. z o.o.
80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 69
NIP: 768-16-62-555
Nr konta bankowego: 21 1240 1111 0010 0712 4142
Bank: Pekao I O. w Gdańsku
Osobą upoważnioną do wystawienia faktury VAT jest Iga CzaskowskaInformacje dodatkowe dotyczące funkcjonowania Przedsiębiorstwa Produkcyjnego „AVA” :


-Przedsiębiorstwo Produkcyjne AVA sp. z o.o. zajmuje się produkcją kosmetyków.
-Jednostka jest podatnikiem podatku VAT (stawka podstawowa).
-Ewidencja operacji gospodarczych prowadzona jest według zakładowego planu kont, na kontach księgi głównej oraz ksiąg pomocniczych.
-Koszty ewidencjonowane są w zespole 5.
-Ewidencja materiałów prowadzona jest według rzeczywistych cen zakupu ( cena kartotekowa- narzut 0%).
-Ewidencja wyrobów gotowych prowadzona jest według rzeczywistych kosztów wytworzenia.
-Odbiorcy płacą należności przelewem w terminie 21 dni.
-Sprzedaż wyrobów gotowych opodatkowana jest podstawową stawką podatku VAT-23%.
-Przedsiębiorstwo na sprzedaży wyrobów gotowych realizuje zysk w wysokości 40% jednostkowego kosztu wytworzenia (narzut).
-Osobą upoważnioną do wystawiania dokumentów jest Anna Kowalska, do odbioru i zatwierdzania Izabela Nowak (szef).
-Numeracja dokumentów prowadzona jest odrębnie dla każdego dowodu, ze wskazaniem miesiąca i roku np. 1/05/2013.Wykaz wybranych kont księgi głównej wraz ze stanami początkowymi na dzień 01.05.2013. 
Informacje niezbędne do sporządzenia tabeli amortyzacyjnej dla wybranego środka trwałego:
Wybrane pozycje z bilansu i rachunku zysków i strat z lat 2011-2012 ( w zł). 


Wzór niezbędny do dokonania analizy i oceny rotacji zapasów (w dniach).
  

3.Wykaz prac związanych ze sporządzeniem dokumentów dotyczących funkcjonowania Przedsiębiorstwa Produkcyjnego AVA sp. z o.o. w maju 2013r.

-Założenie kartotek kontrahentów, materiałów, wyrobów gotowych oraz środków trwałych.
-Sporządzenie i wydrukowanie dokumentów magazynowych:
Pz 1/05/2013
Rw 1/05/2013
Pw 1/05/2013
Wz 1/05/2013
-Ustalenie ceny sprzedaży netto, podatku VAT należnego oraz sporządzenie i wydrukowanie faktury VAT sprzedaży: FVS 1/05/2013.
-Sporządzenie i wydrukowanie polecenia księgowań dotyczącego kosztu zużycia wybranego środka trwałego : PK 1/05/2013.4. Wykaz prac związanych z ewidencją operacji gospodarczych w maju 2013r. w programie finansowo-księgowym.

-Otwarcie kont stanami początkowymi na dzień 01.05.2013r.
-Sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym, rachunkowym i formalnym.
-Uporządkowanie dokumentów chronologicznie.
-Dekretacja dowodów księgowych.
-Sformułowanie treści operacji gospodarczych.
-Zaksięgowanie operacji gospodarczych w programie FK „Rewizor” oraz sporządzenie i wydrukowanie ZSO (z uwzględnieniem kont analitycznych) oraz dziennika księgowań.
 
5.Wykaz operacji gospodarczych wraz z dowodami stanowiącymi podstawę księgowania, dotyczących zdarzeń gospodarczych w maju 2013r. ujętych w tabeli dekretacyjnej. 

 
 


6. Wykaz prac związanych ze sporządzeniem tabeli amortyzacyjnej wybranego środka trwałego.


-Przypisanie symbolu KŚT środkowi trwałemu.
-Ustalenie stawki amortyzacji.
-Wybór metody amortyzacji.
-Ustalenie wartości początkowej środka trwałego.
-Obliczenie umorzenia rocznego.
-Obliczenie umorzenia miesięcznego.
-Ustalenie wartości środka trwałego na koniec roku. 


7.Wykaz prac związanych z analizą i oceną rotacji zapasów (w dniach) w Przedsiębiorstwie Produkcyjnym AVA sp. z o.o. w latach 2011-2012.

-Dobór wskaźnika do analizy.
-Obliczenie wskaźnika dla roku 2011 i 2012.
-Interpretacja otrzymanych wskaźników.
-Analiza i ocena rotacji zapasów (w dniach) w Przedsiębiorstwie Produkcyjnym AVA sp. z o.o. w latach 2011-2012.


8. Wydruki w załączeniu
9. Wydruki w załączeniu
10. Wydruki w załączeniu

11. Sporządzona analiza i ocena rotacji zapasów (w dniach) w Przedsiębiorstwie Produkcyjnym AVA sp. z o.o. w latach 2011-2012.   


Interpretacja:

Wskaźnik rotacji zapasów w dniach w roku 2011 wyniósł ok.30, co oznacza, że cykl rotacji zapasów trwał średnio 30 dni. Z kolei w roku 2012 wskaźnik ten wyniósł 36, co oznacza, że cykl rotacji zapasów trwał średnio 36 dni .

Analiza i ocena:

W porównaniu do roku 2011 wskaźnik rotacji zapasami w razach wzrósł do poziomu 36, co oznacza, że  o 6 dni wydłużył się cykl rotacji zapasami. Jest to zjawisko niekorzystne.


2 komentarze: