sobota, 10 maja 2014

Bilans- charakterystyka.Czym jest bilans? W jakim celu go się sporządza i jakie elementy powinien mieć ten dokument? Na te pytania postaram się odpowiedzieć w poniższym artykule.

Najprościej ujmując „Bilans” jest dokumentem, w którym zestawione są z jednej strony aktywa przedsiębiorstwa (majątek), a z drugiej pasywa (źródła finansowania). Bilans jest sporządzany w określonej formie zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994r.
 
Bilans może zostać sporządzony w 2 formach: 

      Forma tabelki, w której po lewej stronie znajdują się aktywa, a z prawej strony powinny zostać ujęte pasywa. 

        Forma drabinkowa, w której aktywa wyszczególnione są w pierwszej kolejności, a pod nimi znajdują się pasywa. 

Układ bilansu tzn. kolejność poszczególnych pozycji w bilansie jest zawsze taka sama, bez względu na rodzaj wykonywanej działalności. Warto jednak zaznaczyć, że niektóre pozycje bilansowe w określonych podmiotach gospodarczych  mogą wcale nie występować np. w firmie produkcyjnej nie wystąpią „Towary”, a w handlowej „Wyroby gotowe”.

Co warto pamiętać o bilansie?

Przede wszystkim bilans jest zestawieniem syntetycznym, dlatego w poszczególnych pozycjach bilansowych podaje się sumy zbiorcze tzn. łączną wartość wszystkich składników bilansowych np. łączną wartość środków trwałych, bez względu na ich rodzaj, całkowitą wartość należności od odbiorców itd. 

Jakie elementy składowe powinien zawierać prawidłowo sporządzony bilans? 

1.       Nazwa i adres jednostki sporządzającej bilans. 
2.       Dzień bilansowy, czyli dzień na który sporządzono bilans. 
3.       Wyszczególnienie pozycji i grup aktywów z podaniem ich wartości całkowitej*. 
4.       Wyszczególnienie pozycji grup pasywów z podaniem ich wartości całkowitej*. 
5.       Suma bilansowa aktywów i pasywów.6.       Data i miejsce sporządzenia bilansu. 
7.       Podpis osoby sporządzającej bilans (najczęściej głównego księgowego) oraz kierownika jednostki.

*Wartość całkowita oznacza podanie sumy pozycji wchodzących w skład np. aktywów, czyli „Samochody osobowe”, „Komputery” itd.
Najważniejsza w bilansie jest ZASADA RÓWNOWAGI BILANSOWEJ zgodnie, z którą suma aktywów musi być równa sumie pasywów. Jeżeli nie wychodzi równość pomiędzy aktywami, a pasywami to bilans jest sporządzony niepoprawnie!Kiedy jednostka może sporządzić bilans w wersji uproszczonej?Jednostka, która w roku obrotowym, za który sporządza sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy nie osiągnęła dwóch z następujących trzech wielkości:

1) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło nie więcej niż 50 osób,

2) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego w walucie polskiej nie przekroczyła równowartości   2 000 000 euro,

3) przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych w walucie polskiej nie przekroczyły równowartości 4 000 000 euro
 

ZADANIE:
Hurtownia „Maxer” z siedzibą w Gdańsku posiada na dzień31.12.2013r następujące składniki pozycji aktywów i pasywów.

-Komputery  4 500 zł
-Zysk netto 24 500 zł
-Materiały 5 000 zł
-Należności od odbiorców 3 500 zł
-Programy komputerowe 2 000 zł
-Licencja 500 zł
-Towary 9 000 zł
-Zobowiązania wobec dostawców 3 450 zł
-Środki pieniężne w kasie  950 zł
-Środki pieniężne na rachunku bankowym 2 500 zł
- Kredyty bankowe 1 000 zł
- Zakupione obligacje z terminem wykupu przekraczającym rok  3 000zł
- Kapitał zapasowy 2 000 zł

POLECENIE:

Należy sporządzić bilans w wersji uproszczonej na dzień 31.12.2013r. z zachowaniem wszystkich formalnych cech bilansu.

Rozwiązanie zadania pojawi się jutro.  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz