sobota, 22 grudnia 2012

Przykładowe zadanie z etapu praktycznego.

I „ Projekt realizacji prac obejmujących sporządzenie dokumentów , kalkulacji kosztów wytworzenia wyrobów gotowych , ewidencję operacji gospodarczych z maja 2011r. oraz analizę i ocenę rentowności sprzedaży netto w latach 2009-2010 w Zakładach Ceramicznych VENA Sp z o.o.II. Założenia

Dane firmy :
Zakłady Ceramiczne VENA Sp z o.o.
59-700 Bolesławiec , ul. Wrocławska 20 , woj. dolnośląskie
NIP: 612-10-88-103    REGON: 230881962
Numer konta bankowego: 70 2030 0045 1111 0000 0159 6920
Bank: BGŻ SA Centrala – Departament Operacji Krajowych

Dane kontrahentów:

A ) Dostawca :

 Hurtownia Farb Tęcza SA
59-700 Bolesławiec, ul. Piaskowa 7 , woj. dolnośląskie
NIP: 612-00-03-808
Rozlicza się z kontrahentami przelewem – 30 dni
Osoba uprawniona do wystawienia faktury : Krzysztof Masłowski
Numer konta bankowego : 98 1020 2137 0000 90002 0046 4230
Bank PKO BP Oddział 1 w Bolesławcu

B) Odbiorca : 
Ceramika Artystyczna Sp z o.o.
59-700 Bolesławiec , ul. T.Kościuszki 30 , woj. dolnośląskie
NIP: 612-10-79-357  REGON: 003273141
Numer konta bankowego : 43 1060 0076 0000 3260 0098 1270
Bank: BPH SA Centrum Rozliczeniowe
Pracownikiem upoważnionym do odbioru faktury VAT i wyrobów gotowych z magazynu jest Monija Jankowska


C ) Informacje dodatkowe dotyczące działalności Zakładów Ceramicznych VENA Sp z o.o.

- Ewidencja operacji gospodarczych prowadzona jest według zakładowego planu kont na kontach księgi głównej,
- Koszty są ewidencjonowane w zespole IV i V,
- Do ewidencji obrotu materiałowego stosuje się rzeczywiste ceny zakupu netto                             ( cena kartotekowa – narzut 0 % ) ,
- Ewidencja wyrobów gotowych jest prowadzona według rzeczywistego kosztu wytworzenia ( produkcja niezakończona nie występuje ) ,
- Przedsiębiorstwo na sprzedaży wyrobów gotowych realizuje zysk w wysokości 40 % jednostkowego kosztu wytworzenia ( narzut )
- Sprzedaż wyrobów gotowych jest opodatkowana stawką podatku VAT – 23%
- Odbiorcy płacą należności w terminie 14 dni
- Osobą upoważnioną do wystawiania i podpisywania dokumentów jest Kamil Janczar , a do sprawdzania , odbioru i zatwierdzania dokumentów Mirosław Książek ( szef ) ,
- Numeracja dokumentów jest prowadzona odrębnie dla każdego dokumentu ze wskazaniem miesiąca i roku , np: 1/05/2011D) Wykaz wybranych kont wraz ze stanami początkowymi na dzień 01.05.2011 :


010 Środki trwałe  Sp. 46 000
071 Umorzenie środków trwałych Sp. 12 000
100 Kasa Sp. 2 000
131 Rachunek bieżący Sp.  4 600
138 Kredyty bankowe Sp. 10 000
201 Rozrachunki z odbiorcami
202 rozrachunki z dostawcami
223 VAT naliczony
224 VAT należny
300 Rozliczenie zakupu
310 Materiały
400 Amortyzacja
401 Zużycie materiałów i energii
490 Rozliczenie kosztów
501 Koszty działalności podstawowej Sp. 29 400
550 Koszty ogólnego zarządu
601 Wyroby gotowe
701 Przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych
711 Koszt sprzedanych wyrobów gotowych
750 Przychody finansowe
755 Koszty finansowe
801 Kapitał zakładowy Sp. 50 000
802 Kapitał zapasowy Sp. 10 000

E) Dane do sporządzenia kalkulacji wyrobów gotowych:


Kalkulacja podziałowa ze współczynnikami.
Ilość : 500 szt. Filiżanek do kawy
          400 szt. Filiżanek do herbaty
Poniesione koszty :
- materiały bezpośrednie 3 600 zł
- koszty przerobu 29 400 zł
- Razem koszt wytworzenia 33 000 zł
Współczynniki :
Filiżanki do kawy 2
Filiżanki do herbaty 3 
III a  Wykaz prac związanych ze sporządzeniem kalkulacji kosztów:
- Ustalenie kosztów produkcji
- Ustalenie liczy jednostek współczynnikowych
- Ustalenie kosztu wytworzenia jednostki współczynnikowej
- Ustalenie kosztu wytworzenia wyrobu gotowego


III b Wykaz prac związanych ze sporządzeniem dokumentów :
- Założenie kartotek kontrahentów , wyrobów gotowych , materiałów
- Sporządzenie i wydrukowanie dokumentów magazynowych :
PZ 1/05/2011
Rw 1/05/2011
Pw 1/05/2011
Wz 1/05/2011
- Ustalenie ceny sprzedaży netto , podatku VAT oraz sporządzenie i wydrukowanie FVS 1/05/2011

IV. Wykaz prac związanych z ewidencją operacji gospodarczych :

- Otwarcie kont stanami początkowymi – bilans otwarcia
- Sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym , formalnym i rachunkowym
- Dekretacja dokumentów
- Uporządkowanie dowodów księgowych chronologicznie
- Sformułowanie treści operacji gospodarczych
- Zaksięgowanie operacji gospodarczych
- Sporządzenie wydruków dziennika księgowań oraz zestawienia obrotów i sald 


VI Wykaz prac związanych z analizą rentowności sprzedaży netto w latach 2009-2010
- Dobór wskaźnika do analizy :


Wskaźnik rentowności sprzedaży netto  


- Ustalenie danych do obliczenia wskaźnika,
- Obliczenie wskaźnika w latach 2009 i 2010
- Interpretacja obliczonych wskaźników
- Analiza i ocena rentowności sprzedaży netto 


X Sporządzona analiza i ocena rentowności sprzedaży netto w zakładach Ceramicznych VENA Sp z o.o.
w latach 2009 -2010 .

Rok 2009 :  

Wskaźnik rentowności sprzedaży netto = 18 000/150 000 = 0,12 = 12 %


Rok 2010 :

 Wskaźnik rentowności sprzedaży netto = 22 000/ 200 000 = 0,11 = 11 %


INTERPRETACJA :


Wskaźnik rentowności sprzedaży netto w roku 2009 wyniósł 12 % co oznacza , że jedna złotówka przychodu ze sprzedaży generuje 12 groszy zysku netto . Natomiast w roku 2010 wskaźnik ten wyniósł 11 % co oznacza , że jedna złotówka przychodu ze sprzedaży generuje 11 grodzy zysku netto.

ANALIZA I OCENA :


Zjawiskiem pozytywnym są rosnące w czasie wielkości wszystkich wskaźników rentowności. W spółce VENA zaobserwowaliśmy  niewielki spadek wskaźnika ( o 1 % ) , co oznacza , że z jednej złotówki przychodu ze sprzedaży jednostka generuje o 1 grosz mnie zysku netto w porównaniu z rokiem 2009 . Jest to zjawisko niekorzystne . 4 komentarze:

 1. Mam pytanie :) Dlaczego utworzyłeś konta analityczne? Nie było o nich żadnej informacji

  OdpowiedzUsuń
 2. Owszem , według projektu ewidencja odbywa się na kontach księgi głównej, ale jeżeli zrobimy analitykę to nie ma to istotnego wpływu na cały projekt. Utworzyłem konta analityczne, ponieważ chciałem przestrzec czytelników o możliwości pojawienia się tego rodzaju kont. W większości przypadków na egzaminie pojawia się analityka dostawcy/odbiorcy.

  OdpowiedzUsuń
 3. kontaktowałem się już z Tobą kilka razy przez fb dzięki za wcześniejsza pomoc.

  Czy tutaj czasem w tabeli dekretacyjnej nie ma błędu? Chodzi mi o operacje 3 czy czasem nie powinno być 501 / 490 a nie tak jak jest w tabeli 501/550? w operacji nie ma nic wzmianki o administracji czy zarządzie, a w planie kont występuje konto 490... Mógłbyś mi to rozjaśnić?

  Pozdrawiam Tomasz Sowiński

  OdpowiedzUsuń
 4. Faktycznie. Dobrze, że czuwasz :) Oczywiste jest, że nie może pojawić się 2 razy konto kosztów . Także 490 jak najbardziej.

  OdpowiedzUsuń