piątek, 13 września 2013

KLASYFIKACJA KOSZTÓW

Zostałem poproszony o przybliżenie tematyki kosztów i ich klasyfikacji . Poniżej przedstawiam najważniejsze informacje dotyczące kosztów .


„KOSZTY DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ”
Na tym koncie księgujemy bezpośrednie koszty poniesione na produkcji. Są to koszty zużycia materiałów , wynagrodzenia bezpośrednie ( wraz z narzutami ) , inne koszty bezpośrednie np. zużycie narzędzi specjalnych , koszty obróbki obcej . służą do ujęcia kosztów działalności stanowiącej zasadniczy przedmiot działalności jednostki gospodarczej; w firmach produkcyjnych są to koszty wytworzenia produktów np.: wartość wydanych do produkcji materiałów, wynagrodzenia pracowników bezpośrednio produkcyjnych; w firmach handlowych są to tzw. koszty handlowe np.: koszty dzierżawy sklepu, wynagrodzenie sprzedawcy; w przedsiębiorstwach usługowych są to koszty wytworzenia usług np.: koszty paliwa, wynagrodzenia kierowców w przypadku usług transportowych.

„KOSZTY WYDZIAŁOWE”
Koszty wydziałowe są kosztami pośrednimi wytworzenia, jakie są ponoszone na wydziałach produkcji podstawowej w przypadku danej jednostki gospodarczej. można wyróżnić wśród nich między innymi koszty utrzymania w ruchu maszyn i urządzeń produkcyjnych, czyli wszelkie konserwacje, remonty oraz naprawy. Kolejnymi kosztami są koszty kierowania poszczególnym wydziałem. Do nich zaliczać się także będą koszty stworzenia ogólnych warunków pracy na danym wydziale jak i tez amortyzacji środków trwałych, czy nawet zużycia materiałów pomocniczych, które nie są zaliczane bezpośrednio do konkretnych zleceń produkcyjnych. Nie można pominąć kosztów zużycia energii a i tez wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników kierownictwa wydziału produkcyjnego a także usługowego.

„KOSZTY SPRZEDAŻY”
Koszty sprzedaży związane są ze sprzedażą wyrobów gotowych i obejmują :
-Koszty opakowań towarów;
-Koszty załadunku i wyładunku sprzedanych towarów;
-Koszty transportu towarów do klienta;
-Koszty reklamy;
-Prowizje handlowe;
-Koszty utrzymania sieci;
-Koszt ubezpieczenia towarów;
-Koszty utrzymania stoisk na targach itp.

„KOSZTY DZIAŁALNOŚCI POMOCNICZEJ”
Konto „Koszty działalności pomocniczej”  służy do ewidencji kosztów działalności prowadzonej przez komórki jednostki zajmujące się działalnością pomocniczą, głównie:

 -świadczeniem usług, w szczególności usług transportowych, sprzętowych, remontowych, na rzecz innych komórek tej jednostki, w tym na rzecz komórek wykonujących działalność podstawową,
-wytwarzaniem na potrzeby jednostki energii oraz materiałów,
-wykonywaniem we własnym zakresie środków trwałych w budowie,
-pełnieniem innych funkcji pomocniczych (stołówki, domy mieszkalne, obiekty socjalne).

„KOSZTY ZARZĄDU”
Koszty zarządu dzieli się na dwie grupy:

1) koszty administracyjno-gospodarcze, do których zalicza się m.in.:

a) płace i narzuty na płace pracowników zarządu,
b) koszty biurowe (materiały biurowe, opłaty telekomunikacyjne, koszty archiwizacji danych, obsługi rachunkowej itp.),
c) koszty podróży służbowych pracowników zarządu,
d) koszty szkoleń pracowników zarządu,
e) opłaty za usługi i świadczenia związane z administrowaniem przedsiębiorstwa,
f) tzw. podatki kosztowe (np. podatek od nieruchomości budynku zarządu),
g) koszty reprezentacji;

2) koszty ogólnogospodarcze, które obejmują m.in.:

a) koszty komórek, których - ze względu na ich wielkość - nie wyodrębniono jako wydziałów produkcji pomocniczej, np.: magazyny ogólnozakładowe, laboratoria, bocznice kolejowe,
b) koszty funkcji pełnionych przez jednostkę gospodarczą jako całość, a w szczególności: ochrony mienia, szkoleń, bezpieczeństwa i higieny pracy, racjonalizacji i wynalazczości, dowozu pracowników,
c) koszty utrzymania budynków i pomieszczeń.

„KOSZTY HANDLOWE”

Koszty te są związane z prowadzeniem działalności handlowej ( hurtowej , detalicznej ) , możemy wyróżnić:
- koszty detalu (koszty handlu detalicznego
- koszty hurtu,
- koszty skupu,
- koszty działalności gastronomicznej.
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz