poniedziałek, 6 stycznia 2014

Odchylenia przypadające na sprzedane wyroby gotowe.Wycena wyrobów według stałych cen ewidencyjnych i zasady rozliczania powstałych różnic. Wyroby gotowe ewidencjonujemy według stałych cen ewidencyjnych. Jak rozliczać odchylenia od cen ewidencyjnych przypadające na sprzedane wyroby?

W myśl art. 28 ust. 11 ustawy o rachunkowości, zapasy wyrobów gotowych na dzień ich powstania ujmuje się w księgach rachunkowych według kosztów wytworzenia.
Ustawa o rachunkowości dopuszcza również możliwość wyceny wyrobów gotowych za pomocą stałych cen ewidencyjnych (por. art. 34 ust. 2 ww. ustawy). Przy stosowaniu tej metody wyceny wymagane jest uwzględnienie różnic, jakie występują pomiędzy zastosowaną ceną ewidencyjną a rzeczywistymi kosztami wytworzenia. Uwaga: Na dzień bilansowy wartość wyrobów gotowych doprowadza się do poziomu kosztów wytworzenia. Zasada ta nie dotyczy tych produktów gotowych, produktów w toku i półproduktów, do których wyceny stosuje się koszty planowane, w tym normatywne. Różnice zaś między planowanymi a rzeczywistymi kosztami wytworzenia są nieznaczne.
W wyniku różnic pomiędzy cenami ewidencyjnymi a kosztami wytworzenia powstają tzw. odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów. Rozróżnia się odchylenia:

a) debetowe - występują w sytuacji, gdy cena ewidencyjna jest niższa od rzeczywistego kosztu wytworzenia (zwiększają wartość wyrobów gotowych).
b) kredytowe - występują w sytuacji, gdy cena ewidencyjna jest wyższa od rzeczywistego kosztu
wytworzenia (zmniejszają wartość wyrobów).

Do ewidencji odchyleń od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych służy konto 62 "Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów/ wyrobów gotowych". Odchylenia debetowe ujmuje się po stronie Wn konta 62, zapisem: Wn konto 62, Ma konto 58, zaś kredytowe po stronie Ma konta 62, zapisem: Wn konto 58, Ma konto 62.

Odchylenia zgromadzone na koncie 62 rozlicza się w ciągu roku na odchylenia przypadające:
a) na rozchód produktów przede wszystkim z tytułu sprzedaży,
b) na zapasy produktów znajdujących się w magazynach na koniec okresu sprawozdawczego.

Częstotliwość ich rozliczania jednostka ustala we własnym zakresie. Może to być miesiąc, kwartał, półrocze.

ZADANIE:
W spółce „A” planowany koszt wytworzenia 1 l soku owocowego wynosi 2,75zł. Rzeczywisty koszt wytworzenia wynosi 3zł/l. Cena sprzedaży netto wynosi 6zł/l. VAT 23%. W bieżącym miesiącu przyjęto do magazynu 5000l soku, a sprzedano 1 500l. Saldo początkowe konta koszty działalności podstawowej wynosi 21 000zł. 

POLECENIE:
Ułóż i zaksięguj operacje gospodarcze dotyczące przyjęcia wyrobów gotowych do magazynu.

1 komentarz:

  1. dziękuję za informacje, to wydaje sie być nie aż takie skomplikowane jednak jak przerabiam zestawy egzaminacyjne gdzie są odchylenia to nie udaje mi się tego zrobić :/
    YO

    OdpowiedzUsuń