poniedziałek, 3 czerwca 2013

Część teoretyczna - pytania własne cz.1

1.       „Know-how” zalicza się do :

a)      Innych aktywów pieniężnych
b)      Kapitałów pomocniczych
c)       Wartości niematerialnych i prawnych
d)      Inwestycji długoterminowych

2.       Która z funkcji zarządzania jest realizowana w przypadku wprowadzenia przez kierownika premii uznaniowej dla podległych mu pracowników:

a)      Planowanie
b)      Kontrolowanie
c)       Motywowanie
d)      Organizowanie

3.       Ile procent zysku netto za dany roku musi przekazać spółka akcyjna na kapitał zapasowy do  momentu osiągnięcia co najmniej  1/3 kapitału  zakładowego ?

a)      19 %
b)      23 %
c)       8%
d)      5%

4.       Hurtownia zakupiła filiżanki po cenie 20 zł/szt netto. Marża hurtowa wynosi 20 % i jest liczona od ceny sprzedaży netto  . Naliczona marża hurtowa wynosi :

a)      4 zł
b)      5 zł
c)       24 zł
d)      25 zł

5.       W myśl Kodeksu Pracy , pracownikiem jest osoba :

a)      Zatrudniona na podstawie umowy agencyjnej
b)      Zatrudniona na podstawie umowy o pracę
c)       Zatrudniona dorywczo
d)      Świadcząca usługi  na podstawie umowy zlecenie

6.       Papierem wartościowym własnościowym , stwierdzającym uczestnictwo  jego właściciela w majątku przedsiębiorstwa jest :

a)      Akcja
b)      Obligacja
c)       Weksel
d)      Czek

7.       Konto „Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów ” zalicza się do kont :

a)      Analitycznych
b)      Korygujących
c)       Rozliczeniowych
d)      Wynikowych

8.       O ile obniżono cenę detaliczną spodni , jeżeli po  30 % obniżce ich cena wynosi  70 zł ?

a)      21 zł
b)      30 zł
c)       91 zł
d)      100 zł

9.       Jeżeli wartość początkowa środka trwałego wynosi 60 000 zł , a przewidywany okres eksploatacji to 5 lat , ile wynosi  przy odpisach liniowych miesięczny odpis amortyzacyjny ?

a)      250 zł
b)      1000 zł
c)       12 000 zł
d)      3 000 zł

10.   Zgodnie z Polską Normą , temperatura gwarantująca komfort psychiczny oraz fizyczny podczas pracy biurowej mieści się w przedziale :

a)      14 C – 15 C
b)      16 C – 17 C
c)       18 C – 20 C
d)      21 C – 25 C

11.   Rachunek zysków i strat można sporządzić stosując :

a)      Podział na aktywa i pasywa
b)      Podział na przychody i rozchody
c)       Metodą bezpośrednią i pośrednią
d)      Wariant kalkulacyjny i porównawczy

12.   Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON , wystawia :

a)      Państwowa Inspekcja Pracy
b)      Urząd Statystyczny
c)       Urząd Skarbowy
d)      Urząd Gminy

13.    Numer NIP nadaje :

a)      BIK
b)      BIG
c)       US
d)      UM

14.   Spółka akcyjna podlega wpisowi do :

a)      KRS w Sądzie Rejonowym
b)      KRS w Sądzie Administracyjnym
c)       KRS w Urzędzie Statystycznym
d)      KRS w Urzędzie Miasta

15.   Przykładem dóbr komplementarnych są :

a)      Latarka i bateria
b)      Chleb i masło
c)       Pepsi i Cola
d)      Rower i samochód

16.   Przykładem dóbr substytucyjnych są :

a)      Masło i margaryna
b)      Rower i kask
c)       Jogurt i ser
d)      Sól i pieprz

17.   Źródłem dochodów budżetu państwa są :

a)      Cła , obsługa długu publicznego , podatki
b)      Podatki , cła , subwencje dla partii politycznych
c)       Podatki , cła , wpłaty z zysku NBP
d)      Dotacje dla Samorządu  , dywidendy , darowizny .

18.    Bank który pełni w gospodarce funkcję banku emisyjnego , państwowego i banku banków to:

a)      Bank Państwa
b)      Bank Centralny
c)       Bank Europejski
d)      Fundusz Walutowy

19.   Za kreację wtórną odpowiada :

a)      Bank Centralny
b)      Narodowy Bank Polski
c)       Bank komercyjny
d)      Bankowy Fundusz Gwarancyjny

20.   W przedsiębiorstwie produkcyjnym dowód wydania – WZ zostanie zaksięgowany:

a)      Dt(Wn) Wyroby gotowe , Ct(Ma) Rozliczenie kosztów
b)      Dt(Wn) Koszt sprzedanych wyrobów gotowych, Ct(Ma) Wyroby gotowe
c)       Dt(Wn) Koszt sprzedanych wyrobów gotowych, Ct(Ma) OCE wyrobów gotowych
d)      Dt(Wn) Wyroby gotowe , Ct(Ma) koszt sprzedanych wyrobów gotowych

21.   Oblicz odsetki od lokaty założonej na  4 miesiące w kwocie 5 000 zł przy oprocentowaniu rocznym 8 % .

a)      133.33 zł
b)      130 zł
c)       140 zł
d)      5133,33 zł

22.   Podatkiem pośrednim jest  podatek :

a)      Od nieruchomości
b)      VAT
c)       Rolny
d)      Od środków transportu

23.   Zwyżka papierów wartościowych na giełdzie określana jest jako :

a)      Hossa +
b)      Bessa
c)       Dywidenda
d)      Rentowność

24.   Wartość bieżąca środka trwałego to :

a)      Jego wartość rynkowa
b)      Wartość początkowa pomniejszona o dotychczasowe umorzenie
c)       Wartość netto tego środka trwałego
d)      Wartość początkowa powiększona o dotychczasowe umorzenie

25.   Długotrwały spadek kursu giełdowego papierów wartościowych nosi miano :

a)      Bessy
b)      Hossy
c)       Domicylu
d)      Skonta

26.   Konto „wynik finansowy” jest kontem :

a)      Analitycznym
b)      Zwykłym
c)       Wynikowym
d)      Bilansowo-wynikowym

27.   Błąd w fakturze VAT można poprawić  :

a)      Stosując storno czarne
b)      Stosując storno czerwone
c)       Wystawiając fakturę VAT korygującą
d)      Przekreślając i parafując niewłaściwy zapis

28.   Roczne sprawozdania finansowe są przechowywane :

a)      Przez 5 lat
b)      Przez 3 lata
c)       Trwale
d)      Przez rok

29.   Podstawowym zadaniem banków komercyjnych jest :

a)      Udzielanie kredytów i przyjmowanie depozytów
b)      Udostępnianie skrytek sejfowych
c)       Inwestowanie na GPW
d)      Prowadzenie badań marketingowych

30.   Storno czerwone polega na :

a)      polega na przepisaniu błędnego zapisu po tej samej stronie konta, ale w ujemnej kwocie,
b)      polega na przepisaniu błędnego zapisu po przeciwnej stronie konta, ale w ujemnej kwocie,
c)       polega na przepisaniu błędnego zapisu po tej samej stronie konta, ze znakiem plus
d)      polega na przekreśleniu błędnego zapisu

31.   Sprzedaż towarów i usług poniżej kosztów ich wytworzenia lub świadczenia albo ich odsprzedaż poniżej kosztu zakupu w celu eliminowania innych przedsiębiorców to:

a)    Dumping
b)    Skonto
c)    Stagnacja
d)    Inflacja

32.   Najkorzystniejsza wysokość oprocentowania lokaty terminowej to :

a)    5 %
b)    3 %
c)    7 %
d)    9 %

33.   Od 1 stycznia 2011 roku podstawową stawką podatku VAT w Polsce jest :

a)    22 %
b)    23 %
c)    18 %
d)    8 %


34.   Centralnym organem administracji państwowej sprawującym nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce jest :

a)    KNF
b)    RPP
c)    MF
d)    RM

35.   Organem zatwierdzającym  plan finansowy banku centralnego oraz sprawozdanie z działalności NBP jest :

a)     KNF
b)    RM
c)     MF
d)    RPP

36.   Faktura VAT zakupu zostanie zaksięgowana :

a)    Wn „Rozliczenie zakupu” Wn „Rozrach.z tyt.VAT” , Ma „Rozrachunki z dostawc”
b)    Wn”Rozliczenie zakupu” , Ma „Rozrach.z tyt. VAT” , Ma „Zużycie materiałów”
c)    Wn”Kasa” , Ma „Rozrachunki z tytułu VAT” , Ma „Zobowiązania wobec dostawc”.

37.   Wypłacenie pracownikowi zaliczki na zakup materiałów biurowych z kasy zostanie zaksięgowane na podstawie dokumentu :

a)    KP
b)    KW
c)    WB
d)    RW

38.   Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w systemie akordowym , który wytworzył 6 000 szt wyrobów otrzymując 0.6 zł za sztukę wyniesie :

a)    2 600 zł
b)    3 600 zł
c)    4 200 zł
d)    6 000 zł

39.   Najstarsza forma handlu , której istotą jest wymiana towaru na inny towar to :

a)    Eksport
b)    Import
c)    Barter
d)    Reeksport

40.   Zgodnie z prawem popytu wzrost ceny danego dobra powoduje, że  :

a)    Nabywcy zwiększają swoje zakupy
b)    Nabywcy zmniejszają swoje zakupy
c)    Producenci ograniczają produkcję
d)    Producenci zwiększają produkcję

41.   Osoba fizyczna prowadząca jednoosobowe przedsiębiorstwo podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą w oparciu o przepisy ustawy :

a)    Kodeks Pracy
b)    Prawo Spółdzielcze
c)    Kodeks Cywilny
d)    O swobodzie działalności gospodarczej

42.   Proces wzrostu ogólnego poziomu cen w gospodarce to :

a)    Deflacja
b)    Inflacja
c)    Indeksacja
d)    Dewaluacja

43.   Przykładem kont bilansowych są :

a)    „Kasa” „Wynik finansowy” „Podatek dochodowy”
b)    „Materiały” „Kapitał zakładowy” „Wyroby gotowe”
c)    „Przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych” „OCE materiałów”

d)    „Wartość sprzedanych wyrobów w cenach zakupu” „Koszty finansowe” 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz