piątek, 7 czerwca 2013

Zadanie na etap praktyczny

Witajcie ! Poniżej publikuję zadanie na etap praktyczny egzaminu . Najlepiej będzie jak otworzycie treść zadania z plików , które zamieszczę poniżej , ponieważ wstawione skany mogą okazać się nieczytelne .

Rozwiązanie będę dodawał na bieżąco ;)

Miłej pracy i zapraszam na FB ;)Zadanie cz.1
Zadanie cz.2
Zadanie cz.3
Zadanie cz.4I.                    „Projekt realizacji prac obejmujących sporządzenie dokumentów dotyczących funkcjonowania Przedsiębiorstwa Transportowego BUDEX w maju 2012 , deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za maj 2012, ewidencję operacji gospodarczych z maja 2012 oraz analizę stopnia zadłużenia Przedsiębiorstwa Transportowego BUDEX w latach ubiegłych .

II.                  Założenia :

a)      Dane firmy :   

Przedsiębiorstwo Transportowe BUDEX sp z o.o.
NIP: 896-00-13-200
REGON: 930053835
ul. Kolorowa 8 , 50-300 Wrocław-Śródmieście
tel. firmowy 071-345-42-00
Nr konta bankowego : 51 1930 1073 1111 0001 0002 0003
Bank : BPSSA O. we Wrocławiu
Szef : Leon Nowak

b)      Dane kontrahentów :

ODBIORCA :
Zakłady Drogowe SKANSK sp z o.o.
ul. Kręta 18 , 50- 500 Wrocław
NIP: 880-33-90-400
Osobą upoważnioną do odbioru faktury VAT jest Edward Kondak

DOSTAWCY:

TANSPOLAND sp z o.o.
ul. Mała 12 , 55-500 Wrocław
NIP: 898-40-30-800
Nr konta bankowego : 03 1090 2398 0000 0001 0002 0003
Bank : BZ WBK I O. we Wrocławiu
Osobą upoważnioną do wystawienia faktury VAT jest Edward Król

Stacja Paliw OLIO SA
ul. Tęczowa 72 , 50-307 Wrocław
NIP: 898-30-30-020
tel. firmowy : 71-322-81-74
Nr konta bankowego : 88 1010 1674 0005 5022 2300 0000
Bank: NBP O/Wrocław
Osobą upoważnioną do wystawienia faktury VAT jest Stefan Jabłoński

c)       Dane instytucji :
Urząd Skarbowy Wrocław-Śródmieście
ul. Piłsudskiego 20 , 50-800 Wrocław-Śródmieście
Nr konta bankowego urzędu skarbowego dla płatności podatku dochodowego i podatku VAT w KBSA II O. we Wrocławiu: 56 1500 1067 0000 1111 2222 3333

d)      Informacje dodatkowe dotyczące działalności Przedsiębiorstwa Transportowego BUDEX :

- Przedsiębiorstwo Transportowe BUDEX sp z o.o. świadczy usługi transportowe,
- Jednostka jest podatnikiem podatku VAT – stawka podstawowa 23 %,
- Koszty są ewidencjonowane w zespole V,
- Ewidencja operacji gospodarczych prowadzona jest na kontach księgi głównej według zakładowego planu kont ,
- Numeracja dokumentów prowadzona jest odrębnie w ramach grup rodzajowych w każdym miesiącu od początku, ze wskazaniem miesiąca i roku, np. 1/05/2012 (nr/mc/rok),
- Numery inwentarzowe środkom trwałym nadawane są narastająco od momentu ich zakupu , ze wskazaniem roku i miesiąca zakupu, np. 201x/05/01,
- Użytkownikiem samochodu IVECO będzie Roman Pol , stawka amortyzacji samochodu 20 % , miejsce użytkowania : wydział transportowy,
- Osobą upoważnioną do wystawiania dokumentów jest Krzysztof Chomicz , do odbioru i zatwierdzania dokumentów Leon Nowak ( szef ) ,
- Odbiorcy płacą należności w terminie 7 dni ,
- Optymalny poziom uzależnienia jednostki od zewnętrznych źródeł finansowania działalności jest wówczas , gdy udział zobowiązań w finansowaniu majątku nie przekracza 50 % ,
- Ewidencja materiałów odbywa się według rzeczywistych cen zakupu.

e)      Wykaz wybranych kont księgi głównej wraz ze stanami początkowymi na dzień 01.05.2012.

010 Środki trwałe
100 Kasa  Sp. 10 000 zł
131 Rachunek bieżący Sp. 127 600 zł
138 Kredyty bankowe
201 Rozrachunki z odbiorcami Sp. 60 000 zł
202 Rozrachunki z dostawcami
221 Rozrachunki z budżetami
225 Rozrachunki z tytułu podatku VAT
240 Pozostałe rozrachunki
300 Rozliczenie zakupu
310 Materiały Sp. 2 400 zł
501 Koszty działalności podstawowej- usług
701 Przychody ze sprzedaży usług
711 Koszt sprzedanych usług
801 Kapitał zakładowy Sp. 200 000 zł
860 Wynik finansowy
870 Podatek dochodowy

f)       Wybrane wielkości z bilansu zamknięcia, niezbędne do analizy :

Aktywa trwałe           rok 2010: 187 800 zł         rok 2011 : 256 000 zł
Aktywa obrotowe     rok 2010: 76 000 zł            rok 2011 : 145 800 zł
Zob. ogółem              rok 2010: 145 900 zł         rok 2011 : 179 634 zł

III.                Wykaz prac związanych ze sporządzeniem dokumentów dotyczących funkcjonowania Przedsiębiorstwa Transportowego BUDEX w maju 2012 r. i deklaracji dla podatku od towarów i usług za maj 2012 .

- Założenie kartotek kontrahentów , materiałów , środków trwałych oraz instytucji.
- Sporządzenie i wydrukowanie dokumentów magazynowych :
PW 1/05/2012
RW 1/05/2012

- Sporządzenie i wydrukowanie dokumentów kasowych :
Kw 1/05/2012

- Sporządzenie i wydrukowanie dokumentu przyjęcia środka trwałego do użytkowania:
OT 1/05/2012

- Sporządzenie i wydrukowanie faktury VAT sprzedanych usług transportowych :
FVS 1/05/2012

- Sporządzenie i wydrukowanie polecenia przelewu dotyczącego podatku dochodowego i przelewu zobowiązań wobec Transpoland

- Ustalenie kwoty podatku naliczonego , należnego oraz sporządzenie i wydrukowanie deklaracji VAT-7 .

IV.                Wykaz prac związanych z ewidencją operacji gospodarczych z maja 2012 r.

- Otwarcie kont stanami początkowymi na dzień 01.05.2012 r .
- Sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym , formalnym i rachunkowym.
- Uporządkowanie dokumentów chronologicznie .
- Dekretacja dowodów księgowych .
- Sformułowanie treści operacji gospodarczych .
- Zaksięgowanie operacji gospodarczych w programie FK Rewizor .
- Sporządzenie wydruków dziennika księgowań oraz zestawienia obrotów i sald .


Wykaz operacji gospodarczych z maja 2012 ujętych w tabelę dekretacyjną . 


TABELA DEKRETACYJNA

V.                    Wykaz prac związanych ze sporządzeniem analizy stopnia zadłużenia Przedsiębiorstwa Transportowego BUDEX w latach ubiegłych .

- Dobór wskaźnika do analizy :
Wskaźnik ogólnego zadłużenia = zobowiązania ogółem / aktywa ogółem
- Obliczenie wskaźnika w latach 2010 i 2011,
- Interpretacja obliczonych wskaźników
- Analiza i ocena stopnia zadłużenia Przedsiębiorstwa Transportowego BUDEX .


VI-VIII.      -wydruki w załączeniu

IX.   Sporządzona analiza stopnia zadłużenia Przedsiębiorstwa Transportowego BUDEX w latach ubiegłych .

ROK 2010 :

Wskaźnik ogólnego zadłużenia = 145 900/263 800 = 0,5531

ROK 2011 :

Wskaźnik ogólnego zadłużenia = 179 634  / 401 800 = 0,4471

INTERPRETACJA :

Wskaźnik ogólnego zadłużenia w roku 2010 wyniósł 0,5531 co oznacza , że udział zobowiązań w finansowaniu majątku przedsiębiorstwa wynosił  ponad 55 % .  Z kolei w roku 2011 wskaźnik ten wyniósł 0,4471 co oznacza , że udział zobowiązań w finansowaniu majątku wyniósł ok. 45 % .

ANALIZA I OCENA :

Jednostka założyła , że optymalny poziom uzależnienia jednostki od zewnętrznych źródeł finansowania działalności jest wówczas, gdy zobowiązania nie przekraczają 50 % . W roku 2010 wskaźnik ten był większy o ponad 5 % od zakładanej wielkości . Wynika z tego , iż zbyt duże było uzależnienie jednostki od kapitałów obcych . Z kolei w roku 2011 wskaźnik ten był poniżej zakładanej wielkości  co świadczy o poprawie kondycji finansowej przedsiębiorstwa . Według standardów zachodnich wskaźnik ten nie powinien przekroczyć 65 % . 


SKANY WYDRUKÓW Z PROGRAMÓW KSIĘGOWYCH : 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz