środa, 5 czerwca 2013

Część teoretyczna - test własny cz.2

Poniżej publikuję resztę pytań . Odpowiedzi zostaną zamieszczone w piątek wieczorem . Miłej lektury ;)

1.       Proces zaspokajania potrzeb ludzkich to :

a)      Produkcja
b)      Konsumpcja
c)       Afirmacja
d)      Stagnacja

2.       Spółki, których zasady funkcjonowania określa kodeks spółek handlowych to :

a)      SA, Sp z o.o. , spółka cywilna
b)      Spółka partnerska , spółka cywilna
c)       Spółka jawna , SA, sp z o.o.
d)      Spółka komandytowa , spółka cywilna

3.       Skłonność do posiadania pieniądza wyrażająca się w ilości środków pieniężnych przechowywanych przez podmioty rynkowe to :

a)      Podaż pieniądza
b)      Popyt na pieniądz
c)       Wynagrodzenie
d)      Równowaga na rynku finansowym

4.       Inflacja popytowa to inaczej :

a)      Inflacja producentów
b)      Inflacja konsumentów
c)       Inflacja ciągniona przez podaż

5.       Deflator PKB to :

a)      Stosunek nominalnego PKB do realnego PKB
b)      Różnica między nominalnym , a realnym PKB
c)       Stosunek realnego PKB do nominalnego PKB

6.       Zasoby siły roboczej stanowi suma osób :

a)      Bezrobotnych i przebywających na emeryturze
b)      Pracujących i przebywających na rencie
c)       Bezrobotnych i pracujących

7.       Bezrobocie występuje w momencie , gdy :

a)      Popyt na pracę jest większy od jej podaży
b)      Podaż pracy jest większa od popytu
c)       Podaż pracy jest równa popytowi na nią
8.       Prawo , które mówi o tym , że luka PKB powiększa się o 2,5 % dla każdego 1 % wzrostu stopy bezrobocia rzeczywistego powyżej stopy bezrobocia naturalnego , to :

a)      Prawo Laffera
b)      Prawo Marksa
c)       Prawo Okuna
d)      Prawo Veblena

9.       Podmiot , który zawodowo i we własnym imieniu prowadzi działalność gospodarczą to :

a)      Producent
b)      Przedsiębiorca
c)       Pracownik

10.   Każda płatna forma promocji produktu lub firmy za pomocą odpowiedniej propagandy , wpływająca dodatnio na zjawiska rynkowe nosi miano :

a)      Bonifikaty
b)      Wystawy
c)       Reklamy
d)      Rabatu

11.   Promowanie sprzedaży poprzez umiejętną prezentację produktów w lokalach handlowych to:

a)      Branding
b)      Merchandising
c)       Merchandressing
d)      Agitacja

12.   Aktualnie stopa lombardowa ogłoszona przez NBP wynosi :

a)      2,5 %
b)      1,25 %
c)       3 %
d)      4,25 %

13.   Ciągły cel inflacyjny NBP , zakłada inflacje na poziomie :

a)      2,5 % ( +/- 1 % )
b)      2,5 % ( - 1 % )
c)       4 % ( +/- 1 % )
d)      5 %

14.   W skład Rady Polityki Pieniężnej wchodzi Prezes NBP oraz :

a)      5 członków
b)      6 członków
c)       9 członków
d)      10 członków

15.   Dodatnie elementy wyniku finansowego księgowane są :

a)      Po stronie Ct konta „Wynik finansowy”
b)      Po stronie Dt konta „ Wynik finansowy”
c)       Po stronie Dt konta „Przychody finansowe”
d)      Po stronie Ct konta „Zyski nadzwyczajne”

16.   Pk – podatek dochodowy od osób prawnych zostanie zaksięgowany :

a)      Dt „Rozrachunki z budżetami” i Ct „Rozrachunki z tytułu VAT”
b)      Ct „Rozrachunki z budżetami” i Dt „ Podatek dochodwy”
c)       Dt „Podatek dochodowy” i Ct „ Wynik finansowy”
d)      Ct „Rachunek bieżący” i Dt „Rozrachunki z budżetami”

17.   Co NIE WCHODZI w skład sprawozdania finansowego :

a)      Bilans
b)      Rachunek zysków i strat
c)       Informacja dodatkowa
d)      Raport kasowy

18.   Zdolność jednostki do terminowego regulowania bieżących zobowiązań określa :

a)      Rentowność
b)      Płynność finansowa
c)       Rotacja
d)      Zadłużenie

19.   Optymalna wielkość wskaźnika bieżącej płynności powinna się mieścić w przedziale :

a)      1,5 – 2
b)      1- 1,5
c)       3,5-4
d)      Poniżej 1

20.   Stawką VAT – 0 % objęty jest :

a)      Eksport
b)      Import
c)       Handel

21.   Akcje są przykładem papierów wartościowych :

a)      Dywidendowych
b)      Procentowych
c)       Dowodowych

22.   Zjawisko makroekonomiczne, polegające na jednoczesnym występowaniu w gospodarce państwa zarówno znaczącej inflacji, jak i stagnacji gospodarczej  to :

a)      Stagflacja
b)      Slumpflacja

23.   Saldo końcowa Ct konta „ Rozliczenie zakupu”  to :

a)      Towary w drodze
b)      Dostawa niefakturowana

24.   Saldo końcowe Dt konta „ Rozliczenie zakupu” to :

a)      Dostawy w drodze
b)      Dostawa niefakturowana

25.   „FIFO” i „LIFO” to :

a)      Metody wyceny rozchodu materiałów  
b)      Metody ustalania wyniku finansowego
c)       Metody sporządzania zestawienia obrotów i sald
d)      Skróty organizacji księgowych

26.   Jeżeli sprzedaż towarów w ubiegłym kwartale wyniosła  680 mln , a średni zapas towarów 241,77 mln . To wskaźnik rotacji w dniach wyniósł :

a)      Ok. 45 dni
b)      45 dni
c)       Ok.32 dni
d)      Ok. 130 dni

27.   Jeżeli weksel na kwotę 5 000 000 zł  płatny 21 lipca zostanie oddany do dyskonta  3 czerwca , a stopa dyskontowa wynosi 27 % w stosunku rocznym ( za rok przyjmij 360 dni ) , to dyskonto wyniesie :

a)      180 000 zł
b)      375 000 zł
c)       120 000 zł
d)      5 180 000 zł

28.    Zestawienie pasywów i aktywów na koniec roku obrotowego to :

a)      Zestawienie obrotów i sald
b)      Bilans
c)       Bilans otwarcia
d)      Bilans zamknięcia

29.   Programy FK w Biurze Rachunkowym zostaną zaliczone do :

a)      Inwestycji krótkoterminowych
b)      Inwestycji długoterminowych
c)       Wartości niematerialnych i prawnych
d)      Środków trwałych

30.   Wniesiony przez udziałowca aport w postaci środka trwałego zostanie sklasyfikowany w bilansie w :
a)      Aktywach trwałych
b)      Środkach trwałych
c)       Kapitałach

31.   Moment bilansowy to :

a)      Dzień na który sporządza się bilans
b)      Dzień otwarcia ksiąg rachunkowych
c)       Moment przedłożenie bilansu organom kontrolnym

32.   Podstawę prawną rachunkowości stanowi ustawa z roku :

a)      1993
b)      1994
c)       1997
d)      2003

33.   Zasada , która przyjmuje że jednostka będzie w najbliższej przyszłości prowadziła działalność gospodarczą, nie zamierza jej zaprzestać ani nie jest zmuszona do likwidacji to :

a)    Zasada memoriału
b)    Zasada ciągłości  
c)    Zasada kontynuacji działalności
d)    Zasada współmierności

34.   Pasywa to inaczej :

a)      Majątek przedsiębiorstwa
b)      Źródła finansowania przedsiębiorstwa

35.   Deklaracja CIT-8 dotyczy :

a)      Osób fizycznych
b)      Osób prawnych

36.   Jednostka , która jest podatnikiem podatku VAT i rozlicza się kwartalnie , musi wypełnić w odpowiednim terminie deklarację :

a)      VAT
b)      VAT-7
c)       VAT-7k
d)      VAT-kwartał

37.   Ministrem Finansów jest obecnie :

a)      Jan Rostowski
b)      Donald Tusk
c)       Anna Fotyga
d)      Radosław Sikorski

38.   Najwyższy Organ Kontroli Rzeczpospolitej podlegający Sejmowi to :

a)      NIK
b)      Komisja Rewizyjna
c)       ABW
d)      OBWE

39.   Pracownikowi , który posiada 13 lat stażu pracy , przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze :

a)      20 dni
b)      21 dni
c)       25 dni
d)      26 dni

40.   „Umowy śmieciowe” to głównie :

a)      Umowa zlecenie  i o dzieło
b)      Umowa na czas nieokreślony
c)       Umowa ustna
d)      Kontrakt

41.   Podatek od nieruchomości jest źródłem dochodów budżetu :

a)      Państwa
b)      Lokalnego ( Gminy , miasta )

42.   Przedsiębiorstwo którego właścicielem jest Skarb Państwa , to :

a)      Stowarzyszenie lokalne
b)      Stowarzyszenie krajowe
c)       Fundacja
d)      Przedsiębiorstwo Państwowe

43.   Najkorzystniejsze wyniki uzyskuje przedsiębiorstwo ,w którym wskaźnik rotacji zapasów w razach wyniósł :

a)      45 razy
b)      43 razy
c)       34 razy
d)      50 razy

44.   Zysk brutto oznacza  :

a)      Saldo końcowe Dt konta „Wynik finansowy”
b)      Saldo końcowe Ct konta „Wynik finansowy”


45.   Pod jakim względem nie dokonuje się kontroli dokumentów , które po pozytywnej ocenie nabierają charakteru dowodu księgowego :

a)      Estetycznym
b)      Merytorycznym
c)       Formalnym
d)      Rachunkowym

46.   Wydane do zużycia materiały zostaną zaksięgowane na podstawie dowodu :

a)      Wz
b)      Rw
c)       Mm
d)      KP

47.   Głównym dokumentem regulującym działalność banków w Polsce jest :

a)      Ustawa „Prawo Bankowe”
b)      Ustawa  o swobodzie działalności gospodarczej
c)       Ustawa o podjęciu banku

d)      Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz